Postępowania organizowane w 2017 roku

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Kostomłoty, ul. Ślężna 2, 55-311 Kostomłoty

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostomłoty pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Numer referencyjny: RITGNROŚGP 271.14.2017.

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.kostomloty.pl

Rodzaj zamówienia: usługa.

Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest odbiór oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostomłoty pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) zatrudnienia na umowę o pracę osób do wykonywania następujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia:
a) czynności kierowania i nadzoru nad wykonywaniem usług (w szczególności zarządzanie transportem), na okres realizacji zamówienia i przy realizacji przedmiotu zamówienia,
b) czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia:
- czynności operatorów sprzętu bezpośrednio związanego z transportem odpadów,
- kierowca środków transportu bezpośrednio związanego z transportem odpadów,
- zbieranie odpadów bezpośrednio z nieruchomości do środków transportu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Opis zamówienia: 1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej m. in. na:
1) odbiorze odpadów komunalnych z terenu Gminy Kostomłoty pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
2) zagospodarowaniu zebranych odpadów, w tym także z PSZOK-u;
3) obsłudze PSZOKU wraz z zagospodarowaniem zebranych odpadów;
4) przygotowaniu dla Zamawiającego oraz przekazaniu w formie, układzie oraz określonych terminach, niezbędnych danych statystycznych wynikających ze sprawozdawczości tożsamych dla przedmiotu zamówienia.
5) wyposażeniu i utrzymaniu w całym okresie wykonywania usługi, nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z przeznaczeniem na odpady z metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe (w ilości około 1900 szt. o pojemności 120 l) zgodnie z Uchwałą nr XLI/253/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 12.9.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostomłoty. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z metali i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe muszą być żółte, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
6) wyposażeniu i utrzymaniu w całym okresie wykonywania usługi nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (w ilości 2 worki o pojemności 120 l na jeden budynek jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny na jeden odbiór odpadów) zgodnie z Uchwałą nr XLI/253/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 12.9.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kostomłoty oraz Uchwałą nr XLI/255/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 12.9.2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone muszą być brązowe oznaczone napisem „Bio”. Mieszkańcy zobowiązani są samodzielnie zaopatrzyć się w pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).
2. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych polegać będzie na:
1) utrzymaniu pojemników znajdujących się w PSZOK-u oraz pojemnika na bioodpady (zlewki) ze stołówki szkoły podstawowej w Kostomłotach ul. Wrocławska 10, w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) naprawie wszelkich szkód powstałych podczas wykonywania przedmiotu Zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody w mieniu i/lub zdrowiu osób trzecich powstałe w podczas wykonywania przedmiotu Zamówienia;
3) transporcie odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zwanej dalej „RIPOK”;
4) prowadzeniu jednego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanego dalej „PSZOK”, zgodnie z zapisami uchwały nr XLI/255/17 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 12.9.2017 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
5) przeprowadzeniu w każdej miejscowości gminy w częstotliwości raz na pół roku selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego pochodzącego z gospodarstw domowych, bezpośrednio odbieranych od mieszkańców;
6) zagospodarowaniu odpadów komunalnych, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;
3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 01/01/2018
Zakończenie: 31/12/2019

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Częstotliwość odbioru wskazanych odpadów - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 20 listopada 2017 r. godz.: 10:00
Miejsce: Gmina Kostomłoty; ul. Ślężna 2; 55-311 Kostomłoty – pok. nr 12.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 6 października 2017 roku i opublikowane 11 października 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 195-400700.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: zostało przekazane 19 października 2017 roku i opublikowane 21 października 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2017/S 203-419097.Załączniki:
Rozmiar: 150.02 KB Ogłoszenie o zamówieniu
Rozmiar: 763.68 KB Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Rozmiar: 90.02 KB Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)
Pokaż tylko to postępowanie