www.sejm.gov.pl

Niniejszy portal nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią - na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) - akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w formie dokumentu elektronicznego.


www.uzp.gov.pl

Literatura

Biorąc pod uwagę wielość pism dotyczących zamówień publicznych pragniemy zachęcić odwiedzających niniejszą stronę internetowa do zapoznania się z bogatą merytorycznie propozycją Wydawnictwa Publicus (w szczególności miesięcznikiem Zamówienia publiczne - Doradca) oraz Grupa Doradcza Sienna Sp z o.o.


Ostatnia zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązuje od 28 lipca 2016 roku.

Ostatni tekst jednolity ustawy Prawo zamówień publicznych został ogłoszony w Dz. U. z dnia 22 grudnia 2015 r. poz. 2164.
Zmiany, od ogłoszenia tekstu jednolitego, ukazały się w Dz. U. z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265 oraz 1579.


Aktualności

Od dnia 9 października 2016 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996). Zgodnie z art. 355 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) w art. 4 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16–18 w brzmieniu:

16) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), w szczególności usług świadczonych przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie wypłat środków gwarantowanych;
17) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych, w szczególności zamówień, których przedmiotem jest:
a) przeprowadzenie oszacowania,
b) świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego,
c) powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) w imieniu i na rzecz banku w restrukturyzacji, oraz czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną w restrukturyzacji, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską;
18) zamówień udzielanych przez instytucję pomostową, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 tej ustawy.


Od dnia 7 października 2016 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 29 września 2016 r. poz. 1579). Zgodnie z art. 87 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";
2) w art. 91c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";
3) w art. 131bc ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";
4) w art. 180 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";
5) w art. 183 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.";
6) w art. 185 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.";

Od dnia 7 października 2016 roku, na podstawie art. 130 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) w art. 18 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;”.


Od dnia 1 października 2016 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2016 r., poz. 831). Zgodnie z art. 46 ustawy o efektywności energetycznej, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 67 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719 i 831), w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;";
2) w art. 138a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują ustawy do udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii, a także zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).".


Od dnia 9 września 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386).
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263), w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
b) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.”


Od dnia 1 września 2016 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250). Zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020 i 1265):

1) w art. 90 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);”;

2) w art. 142 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,”.


Od dnia 31 sierpnia 2016 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265). Zgodnie z art. 29 ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) w art. 31 w ust. 4 oraz w art. 33 w ust. 3 wyrazy „Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.


Dnia 28 lipca 2016 roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” pod poz. 722, zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE .


Dnia 28 lipca 2016 roku, weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1135).


Dnia 28 lipca 2016 roku, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).


Dnia 28 lipca 2016 roku, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1127).


Dnia 28 lipca 2016 roku, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)


Dnia 28 lipca 2016 roku, weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125)


Dnia 28 lipca 2016 roku, weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020)


Dnia 29 grudnia 2015 roku w Dzienniku Ustaw (Poz. 2254) ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi: 4,1749 zł/euro.


Dnia 29 grudnia 2015 roku w Dzienniku Ustaw (Poz. 2263) ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.


Dnia 25 listopada 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień, ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień oraz ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Kwotę      134 000 euro zastępuje się kwotą      135 000 euro
Kwotę      207 000 euro zastępuje się kwotą      209 000 euro
Kwotę      414 000 euro zastępuje się kwotą      418 000 euro
Kwotę   5 186 000 euro zastępuje się kwotą   5 225 000 euro

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


Od dnia 18 listopada 2015 roku obowiązuje, opublikowana w Dzienniku Ustaw, poz. 1777, ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z art. 45 przyjętej ustawy, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ogłoszonymi w 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:
„8d) zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;”;
2) w pkt 14 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
d) przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy.”.


Od dnia 28 sierpnia 2015 roku obowiązuje zmiana ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1153).
Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) w art. 4:
1) część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.”,
2) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzmieniu:
„2. W razie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.
3. W razie zmiany wskazanej w ust. 1 pkt. 3, przez pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.
4. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców lub realizowanych przy pomocy podwykonawców przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r, poz. 1831) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Niezawarcie w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232), porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umowy o zamówienia publiczne, w związku z wejściem w życie art. 1 pkt 3 lit. a i b uprawnia strony do rozwiązania umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem nie wcześniejszym niż na dzień 31 grudnia 2015 r.”.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Od dnia 1 lipca 2015 roku obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605).
Zgodnie z Art. 2 ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 91 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.”
2) w art. 93 po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:
„1c. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.”.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 605) wskazuje także:
Art. 12. 1. W przypadku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy wymienionej w art. 2, wszczętego przed dniem 1 lipca 2015 r., którego przedmiot objęty jest zakresem niniejszej ustawy, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli oferty, do przedstawienia informacji dotyczącej kwoty podatku od towarów i usług doliczonej do ceny złożonej oferty, jeżeli ta informacja nie wynika z treści oferty, oraz informacji dotyczącej możliwości powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego na podstawie ustawy wymienionej w art. 1, wraz ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartości bez kwoty podatku, a następnie poprawia oferty w zakresie ceny przez pomniejszenie tej ceny o podatek od towarów i usług w zakresie, w jakim u zamawiającego powstaje obowiązek rozliczenia podatku od towarów i usług. Oferta, której wybór powodowałby powstanie obowiązku podatkowego u zamawiającego, jest oceniana z uwzględnieniem art. 91 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W przypadku umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem 1 lipca 2015 r. zamawiający jest uprawniony do wystąpienia o zmianę umowy w zakresie obniżenia wynagrodzenia wykonawcy o kwotę podatku od towarów i usług, którą obowiązany jest rozliczyć zamiast wykonawcy na podstawie przepisów ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W zakresie przedstawienia informacji dotyczącej kwoty podatku od towarów i usług stosuje się odpowiednio ust. 1. Brak zgody wykonawcy na zmianę umowy uprawnia zamawiającego do odstąpienia od niej.


Od dnia 4 maja 2015 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478).
Zgodnie z Art. 183 ustawy o odnawialnych źródłach energii, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 67 ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i świadectw pochodzenia z kogeneracji na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;”
2) w art. 138a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii oraz zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego i świadectw pochodzenia z kogeneracji w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478).”.


Od dnia 15 marca 2015 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349).
Zgodnie z Art. 63 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 165 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 lub w przepisach o pomocy społecznej, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, lub na wniosek agencji płatniczej, o której mowa w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji zarządzającej lub agencji płatniczej wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.”


Od dnia 19 października 2014 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmianę wprowadza ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232).
UWAGA: Dla postępowań wszczętych po 29 sierpnia 2014 r., a także do odwołań i skarg, przyjęta nowelizacja (Art. 3) wprowadziła brak możliwości stosowania podstaw wykluczenia wykonawców uregulowanych w art. 24 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Pzp.


Od dnia 13 września 2014 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z dnia 29 sierpnia 2014 r., poz. 1146).
Zgodnie z Art. 83 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w Art. 165 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
”4. Prezes Urzędu wszczyna kontrolę doraźną na wniosek instytucji zarządzającej, o której mowa w przepisach o Narodowym Planie Rozwoju, w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz w przepisach o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 lub w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, lub w przepisach o pomocy społecznej, zwanej dalej „instytucją zarządzającą”, jeżeli z uzasadnienia wniosku instytucji wynika, że zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia doszło do naruszenia przepisów ustawy, które mogło mieć wpływ na jego wynik.”.


Od dnia 10 sierpnia 2014 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2014 r., poz. 768). Zgodnie z art. 13 ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 154a w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
                       „5) samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.”.
Zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie od dnia 10 sierpnia 2014 roku.
Fragment z uzasadnienia Rządowego projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych:
/.../ Nie będzie natomiast uzasadnione żądanie przez zamawiającego przynależności wykonawców czy też osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, którego przedmiotem jest świadczenie usług urbanistycznych, do izby samorządu zawodowego. Po wejściu w życie proponowanych zmian art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie będzie już stanowił podstawy dla tak sformułowanego warunku. Z treści ww. przepisu wynika bowiem, iż zamawiający może żądać posiadania uprawnień do wykonywania danej działalności lub czynności tylko w przypadku, gdy ustawy nakładają taki obowiązek. /.../


Od dnia 25 lipca 2014 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z dnia 10 lipca 2014 r., poz. 915). Zgodnie z art. 19 opublikowanej ustawy, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);”.

Przywołane zapisy ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług brzmią:

Art. 3. 1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; /.../
2. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.


Dnia 23 lipca 2014 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 964) zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.


Dnia 8 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 811).

W ustawie Prawo zamówień publicznych, w art. 4 po pkt 8b dodaje się pkt 8c w brzmieniu:

8c) zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności oświatowej związane z gromadzeniem w bibliotekach szkolnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności i ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;”.

Jednocześnie ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r., poz. 811) w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wprowadza następujące zmiany dotyczące prowadzenia zamówień publicznych w Szkole (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, należy przez to rozumieć także przedszkole):

/.../ po art. 22a dodaje się art. 22aa-22azc w brzmieniu:/.../
Art. 22az. Szkoła, udzielając zamówienia, o którym mowa w art. 4 pkt 8c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na stronie internetowej szkoły lub stronie internetowej organu prowadzącego.
Art. 22aza. Zamówienie, o którym mowa w art. 22az, jest udzielane w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie. /.../
”.


Od dnia 1 lipca 2014 r. opłata za wydanie informacji o osobie, a także opłata za wydanie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego wynosi 30 zł. Opłata będzie uiszczana w jeden z następujących sposobów: w formie znaków opłaty sądowej, gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości lub sądu albo na wskazany rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości.
Ponadto, od dnia 1 lipca 2014 r. możliwe jest uzyskanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie oraz o podmiocie zbiorowym za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. W przypadku wniosków lub zapytań złożonych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opłata za wydanie informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym została ustalona na kwotę 20 zł. Przewidziano elektroniczną formę wnoszenia opłaty za pomocą mechanizmów gwarantujących zainicjowanie procedury nieodwracalnego opłacenia wniosku lub zapytania.


Dnia 28 kwietnia 2014 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 545) został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r., wydany w sprawie oznaczonej sygn. akt SK 12/13 w którym Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 z późn. zm.) z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3, art. 77 ust. 2 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych utracił moc obowiązującą.
Opłata sądowa od skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej wynosi odpowiednio:
– 37 500 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach mniejszych od progów unijnych (134 000 i 207 000 euro),
– 75 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na dostawy lub usługi o wartościach równych lub wyższych od progów unijnych (134 000 i 207 000 oraz 414 000 euro dla zamawiających udzielających zamówień sektorowych oraz w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa),
– 50 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach mniejszych od progu unijnego (5 186 000 euro),
– 100 000 – w przypadku postępowań w sprawie udzielenia zamówienia na roboty budowlane o wartościach równych lub wyższych od progu unijnego (5 186 000 euro).


Dnia 16 kwietnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2014 r., poz. 423). Ustawa wprowadza rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom środowisk naukowo-badawczych oraz kultury i sztuki, a także podwyższa wartość zamówienia lub konkursu skutkującej obowiązkiem stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14.000 euro do 30.000 euro.
Tekst ustawy do pobrania w zakładce Akty prawne.


Dnia 28 marca 2014 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (L 094) zostały opublikowane nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE;
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE;
- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji.
Nowe Dyrektywy wchodzą w życie 20 dni po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, następnie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na wprowadzenie przepisów do prawa krajowego tj. do dnia 18 kwietnia 2016 r.


Dnia 31 grudnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw (Poz. 1735) ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.


Dnia 31 grudnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw (Poz. 1692) ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi: 4,2249 zł/euro.


Dnia 14 grudnia 2013 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) 1336/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Kwotę      130 000 euro zastępuje się kwotą      134 000 euro
Kwotę      200 000 euro zastępuje się kwotą      207 000 euro
Kwotę      400 000 euro zastępuje się kwotą      414 000 euro
Kwotę   5 000 000 euro zastępuje się kwotą   5 186 000 euro

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


Dnia 12 grudnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw (Poz. 1530) ukazało się Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Rozporządzenie obowiązuje od 27 grudnia 2013 r.


Dnia 9 grudnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw (Poz. 1473) ukazała się ustawa o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych, dotyczącą ochrony podwykonawstwa w zamówieniach publicznych.
Tekst ustawy z dnia 8 listopada 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych do pobrania w zakładce Akty prawne.
Ustawa obowiązuje od 24 grudnia 2013 r.


Od dnia 24 września 2013 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1047)

W art. 4 w pkt 13 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) zamówień udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjne Służby Więziennej przywięziennym zakładom pracy prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
a) zamówienia te udzielane są w celu zatrudnienia osób pozbawionych wolności,
b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy zadań wykonywanych na rzecz Ministra Sprawiedliwości lub jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,
d) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej przywięziennego zakładu pracy.”.


Od 11 września 2013 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984)

1) w art. 67 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zamawiający może odstąpić od stosowania przepisów art. 27, art. 68 ust. 2, art. 139 w przypadku zamówień udzielanych na podstawie ust. 1 pkt 9.”

2) w art. 138a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują ustawy do udzielania zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii.”


Dnia 9 sierpnia 2013 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 907) ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Do pobrania w zakładce Akty prawne.


Obowiązuje od dnia 16 marca 2013 r.

Dnia 1 marca 2013 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej (Pozycja 279) zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych


Od 23 stycznia 2013 roku obowiązuje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21), gdzie w art. 19 ust. 2 zapisano:

2. Jednostki sektora finansów publicznych stosują kryteria ponownego użycia lub przygotowania do ponownego użycia odpadów przy udzielaniu zamówień publicznych, o ile ponowne użycie lub przygotowanie do ponownego użycia odpadów jest możliwe.


Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zmianę wprowadza ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r., poz. 1529).
W ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 67 w ust. 3 w pkt 1 uchyla się lit. d;
2) w art. 198b ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. „


Od 21 lipca 2012 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, rozszerzająca katalog przesłanek skutkujących wykluczeniem wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769). W ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 24 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:
10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
2) w art. 133 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 ust. 2 i art. 102 ust. 3.”.

Od 11 lutego 2012 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 249, poz. 1429). W ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 168 uchyla się pkt 1
2) po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu:
Art. 168a. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych. „

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązują, opublikowane w dniu 28 grudnia 2011 roku w Dzienniku Ustaw Nr 282 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów:

– pierwsze (poz. 1649) – w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich oraz

– drugie (poz. 1650) – w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień.

Od 1 stycznia 2012 roku średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 zł/euro (do 31 grudnia 2011 roku było to 3,839 zł/euro).

Dnia 2 grudnia 2011 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Kwotę   125 000 euro zastępuje się kwotą    130 000 euro
Kwotę   193 000 euro zastępuje się kwotą    200 000 euro
Kwotę   387 000 euro zastępuje się kwotą    400 000 euro
Kwotę 4 845 000 euro zastępuje się kwotą 5 000 000 euro

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Dnia 10 listopada 2011 roku w Dzienniku Ustaw Nr 240, poz. 1429 ukazała się Ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z zapisem art. 6 ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, w ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 168 uchyla się pkt 1;
2) po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu:
„Art.168a. W przypadku ujawnienia naruszenia przepisów ustawy stanowiącego czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych Prezes Urzędu zawiadamia właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.”.

Zmiana wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 11 lutego 2012 r.

Dnia 3 listopada 2011 roku w Dzienniku Ustaw Nr 234, poz. 1386 ukazała się Ustawa o współpracy rozwojowej.
Zgodnie z zapisem art. 21 ustawy o współpracy rozwojowej, art. 4 pkt 5a ustawy Prawo zamówień publicznych, otrzymuje brzmienie:

„5a) zamówień w ramach realizacji współpracy rozwojowej udzielanych przez jednostki wojskowe w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;”.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Dnia 16 września 2011 roku weszło w życie Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) nr 842/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1564/2005.
Nowe rozporządzenie zostało wydane w celu zastosowania się do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniającej dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE oraz w celu zapewnienia pełnej skuteczności dyrektyw 89/665/EWG, 92/13/EWG, 2004/17/WE i 2004/18/WE.

Dnia 25 maja 2011 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, wynikająca z ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych, opublikowanej w Dzienniku Ustaw Nr 87, poz. 484
Zmiana ustawy - w art. 24 w ust. 1 po pkt 1 - dodaje pkt 1a w brzmieniu:

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;”.

Dnia 10 maja 2011 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 559), które stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego przewidzianego w art. 91 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 25 maja 2011 roku.

Dnia 1 marca 2011 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, wynikająca z art. 75 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13).
1) w art. 91 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

8. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, inne niż cena obowiązkowe kryteria oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych, kierując się potrzebą wdrożenia przepisów prawa Unii Europejskiej oraz mając na względzie szczególny charakter lub cel zamówienia publicznego.;

2) w art. 142 w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

5) o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Dnia 23 lutego 2011 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, wynikająca z art. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143).
W art. 4 w pkt 2a po lit. b zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu:

c) związanych z wykonywaniem działalności bankowej przez Bank Gospodarstwa Krajowego, w części dotyczącej:
— otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, przeprowadzania bankowych rozliczeń pieniężnych i działalności na rynku międzybankowym,
— pozyskiwania środków finansowych dla zapewnienia płynności finansowej oraz refinansowania akcji kredytowej;
”.

Dnia 2 stycznia 2011 roku weszła w życie zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, wynikająca z art. 152 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182; poz. 1228).
Zmiana dotyczy nowego brzmienia art. 4 pkt 5:

art. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
5) do zamówień zawierających informacje niejawne, jeżeli wymaga tego istotny interes publiczny lub istotny interes państwa;”.

Dnia 11 grudnia 2010 roku weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458)
Dla postępowań wszczętych do 10 grudnia 2010 roku zastosowanie ma Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1154).

Dnia 16 września 2010 roku weszła w życie opublikowana dnia 1 września 2010 roku w Dzienniku Ustaw Nr 161, poz. 1078 z ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo zamówień publicznych oraz ustawy — Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Zmiana dotyczy nowego brzmienia art. 4 pkt 13:

art. 4 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
13) zamówień udzielanych instytucji gospodarki budżetowej przez organ władzy publicznej wykonujący funkcje organu założycielskiego tej instytucji, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:
a) zasadnicza część działalności instytucji gospodarki budżetowej dotyczy wykonywania zadań publicznych na rzecz tego organu władzy publicznej,
b) organ władzy publicznej sprawuje nad instytucją gospodarki budżetowej kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami nieposiadającymi osobowości prawnej, w szczególności polegającą na wpływie na decyzje strategiczne i indywidualne dotyczące zarządzania sprawami instytucji,
c) przedmiot zamówienia należy do zakresu działalności podstawowej instytucji gospodarki budżetowej określonego zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)
.”.

Dnia 25 czerwca 2010 roku w Dzienniku Ustaw Nr 113, poz. 759 zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamówień publicznych.


Wysokość wpisu i numer konta, na które należy wnosić wpis od odwołań

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego od dnia 29 stycznia 2010 r. na dostawy lub usługi oraz w konkursie, którego wartość jest:

  1. mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 7.500 zł;
  2. równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi, wynosi 15.000 zł.

Wysokość wpisu od odwołania wnoszonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego od dnia 29 stycznia 2010 r. na roboty budowlane, którego wartość jest:

  1. mniejsza niż kwota 4 845 000 euro - co stanowi 18 599 955 zł wynosi 10.000 zł;
  2. równa lub przekracza kwotę 4 845 000 euro - co stanowi 18 599 955 zł, wynosi