Od dnia 24 czerwca 2020 r. obowiązuje zmiana ustawy Pzp wynikające z art. 49 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086).
W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej."


Z dniem 4 stycznia 2020 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2469)

Zmienione rozporządzenie dostosowuje wzory ogłoszeń do brzmienia art. 93 ustawy Pzp, określającego przesłanki unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Od dnia 1 stycznia 2020 roku obowiązują, ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP dnia 19 grudnia 2019 roku, nowe wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro:

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2449);

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450);

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2453).

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693 zł/euro.


Z dniem 31 grudnia 2019 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 2517)


Z dniem 31 grudnia 2019 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 2447)

W rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993) w § 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2020 r.”.
Oznacza to, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, wszczętych do dnia 31 grudnia 2020 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
1) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem;
2) poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.


Dnia 30 października 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.

Kwotę      144 000 euro zastępuje się kwotą      139 000 euro
Kwotę      221 000 euro zastępuje się kwotą      214 000 euro
Kwotę      443 000 euro zastępuje się kwotą      428 000 euro
Kwotę   5 548 000 euro zastępuje się kwotą   5 350 000 euro

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


Dnia 31 grudnia 2019 r. wchodzi w życie art. 11 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, który w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz. 1603) wprowadza następujące zmiany:

1) w art. 15 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) innych zamawiających niż centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, od dnia 1 stycznia 2021 r.”;
2) w art. 18a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2021 r.:”.


Od dnia 12 lipca 2019 r. obowiązują zmiany ustawy Pzp wynikające z art. 64 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53) W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53 i 730) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 5c otrzymuje brzmienie:

"5c) zamówień dotyczących wytwarzania:
a) blankietów dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 53), oraz ich personalizacji lub indywidualizacji,
b) znaków akcyzy,
c) znaków legalizacyjnych i nalepek kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, 2244 i 2322 oraz z 2019 r. poz. 53),
d) kart do głosowania, o których mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) oraz w art. 20 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 oraz z 2017 r. poz. 850 i 1579),
e) znaków holograficznych umieszczanych na zaświadczeniach o prawie do głosowania, o których mowa w art. 32 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy,
f) układu mikroprocesorowego z oprogramowaniem służącym do zarządzania dokumentami publicznymi, systemów i baz informatycznych niezbędnych do zastosowania dokumentów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych, zawierających warstwę elektroniczną, zgodnie z ich przeznaczeniem;";

2) uchyla się art. 4aa.


Od dnia 4 maja 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ustawa została ogłoszona w (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Na podstawie art. 72 ww. ustawy do ustawy Pzp dodano następujące regulacje:

1) w art. 8 dodano ust. 5, który ogranicza zasadę jawności w zamówieniach publicznych w przypadku przetwarzania danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 RODO, co do celu (korzystanie ze środków ochrony prawnej) oraz do czasu przetwarzania (do upływu terminu na ich wniesienie);

2) po art. 8 dodano art. 8a, który ma na celu dostosowanie sposobu realizacji uprawnień wynikających z RODO do uwarunkowań wynikających ze stosowania ustawy Pzp lub stanowi niezbędne ograniczenia stosowania RODO:
- art. 8a ust. 1 - wprowadza możliwość elastycznego podejścia do obowiązku informacyjnego, określonego w art. 13 RODO, w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą, realizowanego przez zamawiającego;
- art. 8a ust. 2 - modyfikuje sposób stosowania art. 15 RODO, przyznając zamawiającemu prawo do żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania;
- art. 8a ust. 3 - doprecyzowuje, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
- art. 8a ust. 4 - modyfikuje stosowanie art. 18 RODO, wskazując, że wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 w RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- art. 8a ust. 5 - jest konsekwencją wprowadzenia niezbędnych ograniczeń stosowania RODO (dotyczy to przepisów art. 15 i art. 18) i pozostawia zamawiającemu możliwość wyboru jednego z wymienionych w tym przepisie sposobów informowania o ograniczeniach uprawnień osób, których dane dotyczą;
- art. 8a ust. 6 - jest ogólną regulacją wymaganą przez art. 23 ust. 2 lit. d i g RODO i zobowiązuje zamawiającego nie tylko na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, ale również po jego zakończeniu, do przetwarzania danych osobowych (w tym ich udostępniania) w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem;
- art. 8a ust. 7 - przewiduje wymóg wprowadzenia dodatkowego zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w przypadku przetwarzania (w tym udostępniania) danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa;

3) w art. 11 dodano ust. 6a i 6b - celem doprecyzowania w ustawie Pzp podziału zakresu obowiązków realizowanych przez Prezesa UZP i zamawiających, jako administratorów danych osobowych; na podstawie przepisów ustawy Pzp Prezes UZP wydaje w formie elektronicznej Biuletyn Zamówień Publicznych, natomiast zamawiający zamieszczają w tym Biuletynie ogłoszenia;

4) w art. 96 dodano:
- ust. 3a, który doprecyzowuje zasadę jawności w zamówieniach publicznych w kontekście przetwarzania (a dokładnie udostępniania) danych osobowych zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, zawartych w protokole lub załącznikach do protokołu; na podstawie tego przepisu zamawiający będzie miał prawo i obowiązek ujawnienia wszystkich danych osobowych, które znajdują się w dokumentacji postępowania, w tym przekazanej przez wykonawcę, z wyjątkiem załączonych przez wykonawcę informacji zawierających tzw. dane wrażliwe (art. 9 RODO); zamawiający będzie mógł skorzystać również z innych ograniczeń zasady jawności wskazanych w art. 8 ust. 3-5 ustawy Pzp;
- ust. 3b, który jest konsekwencją brzmienia art. 8 ust. 2 ustawy Pzp i stanowi podstawę do ograniczenia udostępniania protokołu wraz załącznikami, a więc ograniczenia zasady jawności, z uwagi na przepisy RODO; z brzmienia tego przepisu (w kontekście art. 18 ust. 2 RODO) wynika, że każde inne przetwarzanie, z wyjątkiem przechowywania protokołu i załączników, możliwe będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;

5) w art. 97 dodano ust 1a i 1b, które odnoszą się do kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach:
- ust. 1a ma analogiczne brzmienie co nowododany art. 8a ust. 2 i przyznaje zamawiającemu, w zakresie wykonywania obowiązku z art. 15 ust. 1-3 RODO, możliwość żądania od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji;
- ust. 1b ma na celu doprecyzowanie, że skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować ingerencją w treść przechowywanego protokołu oraz jego załączników;

6) po art. 143d dodaje się art. 143e, który ma na celu przesądzenie wprost w przepisach ustawy Pzp, że zamawiający w ramach uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, będzie miał prawo do żądania w szczególności:
- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.


Od dnia 18 kwietnia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. poz. 2191)

Ustawa nakłada na zamawiającego obowiązek odbierania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub powyżej 30 000 euro, za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli wykonawca wysłał ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy.

Obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy nie dotyczy:

- zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 5 i 5b oraz art. 4b ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- umów koncesji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi;

- postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, postępowań o zawarcie umowy koncesji, wszczętych przed dniem 18 kwietnia 2019 r. i do umów zawartych w wyniku takich postępowań.

Zgodnie z przepisami przejściowymi (art. 12 ustawy o elektronicznym fakturowaniu), w stosunku do zamówień publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, umów koncesji, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, oraz umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, przepisy ustawy o elektronicznym fakturowaniu stosuje się od dnia 1 sierpnia 2019 r.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl


Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215), w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215);”

2) w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

W związku z nałożeniem, na wszystkie podmioty zatrudniające, obowiązków wynikających z zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, wprowadzono przepis przejściowy:

Art. 135. 1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1, przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215), wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
2. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego.
3. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
4. Niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie miesiąca od dnia zwrócenia się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.
5. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia.
6. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio.


Od dnia 18 października 2018 roku obowiązują 3 rozporządzenia zmieniające:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1991)
Zmienione zostaje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320), wydane na podstawie art. 10g ustawy Pzp;

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 1992)
Zmienione zostaje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092), wydane na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy Pzp;

3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993)
Zmienione zostaje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), wydane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.

Konieczność zmiany przepisów ww. rozporządzeń związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), która dokonuje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, mających na celu doprecyzowanie redakcji przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920).


Od dnia 18 października 2018 r. obowiązują zmiany ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę - Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 22 sierpnia 2018 r.), w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) środkach komunikacji elektronicznej - należy przez to rozumieć środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).;”

2) w art. 10a ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.;”

3) w art. 10c ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, oferty albo części ofert sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.;”

4) w art. 131bc ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się, zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub faksu;”


Od dnia 1 października 2018 roku obowiązuje zmiana w art. 4 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560 i 1603) w art. 4 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”


Od dnia 19 września 2018 r. obowiązuje zmiana w art. 93 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1693), w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603 i 1669) w art. 93:

1) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:”;

2) uchyla się ust. 1b


Od dnia 28 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp wynikające z art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560).
Zgodnie z nową treścią art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

Wykaz jest sporządzany przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwama i ma charakter niejawny. Zamawiający, na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 4 ustawy o zarzadzaniu kryzysowym, są informowani przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji lub urządzeń, których są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi.

Przepis ten znajdzie zastosowanie także do niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 28 sierpnia 2018 r.
Oznacza to, że w postępowaniach będących w toku zamawiający będą zobowiązani od dnia 28 sierpnia 2018 r. do dokonywania oceny ofert zgodnie z nowym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp.


Dnia 22 sierpnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 1603) ukazała się ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Głównym celem zmian jest odsunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych. Przewiduje się zatem przesunięcie obowiązku prowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego funkcjonowanie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 października 2018 r., z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.
Przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień dotyczy wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonych przez innych zamawiających niż zamawiający centralny), których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zgodnie z informacją ze strony UZP: "... Oznacza to, iż w przypadku postępowań, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne obowiązek elektronizacji powstaje od dnia 18 października 2018 r. (zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE i przepisami prawa krajowego). ..."


Od dnia 14 lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. poz. 1357). Rozporządzenie reguluje metodę kalkulacji kosztów cyklu życia mającą obligatoryjne zastosowanie w odniesieniu do budynków w przypadku, gdy w myśl art. 91 ust. 3b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający określi kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia.


Od dnia 18 kwietnia 2018 r. obowiązują zmiany związane ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania JEDZ w formie elektronicznej, a także Krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ.
Zmiany dotyczą postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.
Na stronie internetowej PARP opublikowano przygotowaną przez UZP informację dla wykonawców, zawierającą instrukcję składania JEDZ przy użyciu poczty elektronicznej.
http://www.parp.gov.pl/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


Od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązują, ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP dnia 29 grudnia 2017 roku, nowe wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro:

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2478);

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł/euro.


Dnia 19 grudnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.

Kwotę      135 000 euro zastępuje się kwotą      144 000 euro
Kwotę      209 000 euro zastępuje się kwotą      221 000 euro
Kwotę      418 000 euro zastępuje się kwotą      443 000 euro
Kwotę   5 225 000 euro zastępuje się kwotą   5 548 000 euro

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


Od dnia 14 listopada 2017 r. obowiązuje zmiana art. 131w ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 października 2017 r., poz. 2018), w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w art. 131w:

1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy;”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca, w ramach realizacji zamówienia:
1) rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub
2) wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy art. 151a ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.”.

Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej stosuje się przepisy dotychczasow


Dnia 24 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1579) ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych.


Od dnia 12 lipca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320).
1. Rozporządzenie obowiązuje centralnych zamawiających (o których mowa w art. 15b ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie postępowań wszczętych od dnia 12 lipca 2017 r. (z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia).
2. Pozostali zamawiający (inni niż centralni zamawiający), stosują niniejsze Rozporządzenie do postępowań wszczętych od dnia 17 października 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących składani oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. (§ 7 ust. 2 Rozporządzenia).
3. W postępowaniach, o których mowa w pkt 2, złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), przed dniem 18 kwietnia 2018 r. jest skuteczne. (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia).


Od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2261).
Zgodnie z art. 18 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym dokonaniem czynności prawnej.
Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest wymagane.


Od dnia 13 czerwca 2017 r. wykonawcy mogą przedkładać, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, wydruk z systemu ZUS. Wynika to z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027), poprzez dodanie ust. 4a-4c w art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie zrównano moc prawną wydruku, z mocą dokumentów wydawanych przez ZUS.


Od dnia 1 czerwca 2017 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r. poz. 933)

Zgodnie z art. 7 ustawy zmieniającej, w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w art. 143c ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Od dnia 28 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 83) zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego.


Od dnia 24 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 48) zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.


Od dnia 24 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 47) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.


Od dnia 19 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 14) zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.


Od dnia 14 stycznia 2017 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Art. 20a. 1. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób, zwany dalej "zespołem".
2. Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.
3. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej.
4. Zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.


Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260).

Art. 4c otrzymuje brzmienie:

Art. 4c. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego.


Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920).

Art. 36a ust. 2a. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.

Art. 67 ust. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
13) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
14) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego, – uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
15) umowa ma być zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonać, z myślą o realizacji ich wspólnych celów,
b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym,
c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 10% działalności będącej przedmiotem współpracy.

Art. 67 ust. 8. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.
9. W prz


 
zamowienia@spamtrap.ovh