Publikacje do pobrania


Okładka książki 'Zamówienia publiczne - ścieżki postępowania'

Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2013 (stron 264, ISBN 978-83-936934-0-5)

Właściwym celem prawa jest regulowanie życia w tych obszarach, gdzie istotne jest ujednolicenie procedur. Przy wydatkowaniu nie swoich środków finansowych istotnym jest aby ujednolicone procedury obejmowały wszystkich, którzy z tych pieniędzy korzystają. Prawo jest tylko środkiem do uzyskania celu. O jego jakości stanowi zawsze prostota. Wydana książka ma wskazać na praktyczne wykorzystanie prawa w procedurze wyłonienia wykonawcy. Wykonawcy, czyli tego który za wskazaną w ofercie cenę urzeczywistni, czy też zmaterializuje (także w sensie dosłownym) jednoznacznie i wyczerpująco opisaną potrzebę zamawiającego. Wynikiem zastosowania ujednoliconej procedury powinno być wydatkowanie środków finansowych w sposób racjonalny, gospodarny – czy też używając słów zawartych w ustawie o publicznych finansach – w sposób celowy i oszczędny.
Ostatnio wydana przez nas książka (z 2007 roku) nie doczekała się ugruntowanej linii orzeczniczej, bo nie było żadnych możliwości ze względu na szybkość i zakres zmian prawa. Od tekstu jednolitego z 2007 roku (ogłoszonego w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2007 roku) kolejny tekst jednolity jest ogłoszony w Dzienniku Ustaw z 25 czerwca 2010 roku (w tym czasie było 12 zmian ustawy w tym 2 duże nowelizacje - z listopada 2009 roku wprowadzająca 17 zmian i miesiąc później - z grudnia 2009 roku - wprowadzająca kolejne 42 zmiany). I licząc dalej od tego tekstu jednolitego już w 2010 roku była 1 zmiana i kolejne 4 zmiany w 2011 roku, i następne 4 zmiany w 2012 roku i już 3 zmiany w 2013 roku. A zmiany z 2013 roku nie obejmują np. obowiązku wynikającego z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2013 r., poz. 21), gdzie wprowadzono obowiązkowe kryterium – poza ceną – dla jednostek sektora finansów publicznych. Jest to kryterium ponownego użycia lub przygotowania do ponownego użycia odpadów, o ile ponowne użycie lub przygotowanie do ponownego użycia odpadów jest możliwe.
Czyli jest jak jest, a zostało to co widać. Nie zawsze zmiany prawa, które w teorii za każdym razem mają prawo ulepszyć, ujednolicają zachowania. Można, a nawet należy powtórzyć raz jeszcze: O jakości prawa stanowi jego prostota.
Celem książki jest więc opisanie ścieżek w postępowaniu zamówienia publicznego (głównie 3 tryby – przetarg nieograniczony, zapytanie o cenę i zamówienia z wolnej ręki) dla ułatwienia nowym użytkownikom ustawy Pzp, jak i też osobom o wieloletnim stażu, poruszania się w tym, jakże na dzień dzisiejszy skomplikowanym prawnie tekście.
Celem jest także refleksja, że ustawa Pzp nie jest aspiryną na wszelkie bolączki rynku i nie musi regulować wszelkich stosunków między stronami umowy. Nie musi także zastępować prawa pracy, kodeksu cywilnego, kodeksu karnego czy też szeregu innych ustaw. Komisja przetargowa nie ma być CBA, CBŚ, ABW, Policją czy też wręcz Komisją Śledczą.
Celem książki jest więc próba ujednolicenia procedur zamówień publicznych poprzez propozycję wprowadzenia pojęcia „ścieżki postępowania”. W tym świetle średnioroczne 4 zmiany ustawy Pzp nie będą miały już znaczenia. Tekst ustawy z daty wszczęcia postępowania będzie zawsze podstawą do określonych zachowań „w danym kroku ścieżki”. W procedurze może więc zmienić się forma lub treść dokumentu, jednak nie zmieni się sposób procedowania.
Szczególnie zachęcamy do lektury rozdziału poświęconego pojęciu FIDIC. Został wprowadzony nie tylko dla przybliżenia tego pojęcia, lecz także dla wskazania, że stosowanie ujednoliconych procedur zawsze pomaga. Natomiast ciągłe zmiany utrudniają uzyskanie jednolitej linii orzeczniczej w najprostszych sprawach.
Do autorów: dr inż. Janusz Rybka oraz mgr inż. Krzysztof Błachut - dołączyli tym razem mgr inż. Iwona Rybka oraz mgr inż. Marcin Sługocki.

 

Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska.

Książkę można przeczytać w całości w serwisie Książki Google oraz w Google Play.


Załączniki:
Rozmiar: 1.95 MB Zamówienia publiczne - ścieżki postępowania
Pokaż tylko tą publikację

Okładka książki 'Przedsięwzięcie budowlane - poradnik inwestora' Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2007 (stron 234, ISBN 978-83-917763-2-2)

Oddajemy Państwu kolejną książkę poświęconą nie tylko tematyce zamówień publicznych, lecz wzbogaconą o przygotowanie procesu inwestycyjnego robót budowlanych oraz elementy etyki w życiu publicznym.
Przedsięwzięcie budowlane - poradnik inwestora nawiązuje do poprzednich publikacji: Zamówienia publiczne w praktyce, Zamówienia publiczne - poradnik oraz Prawo zamówień publicznych - wybrane zagadnienia. Jest to jednakże nowa jakość poprzez szczególne zwrócenie uwagi na roboty budowlane oraz wprowadzenie pojęcia etyki w życiu publicznym.
Pod względem połączenia treści jest to niewątpliwa nowość. Ale jak mawia jeden z etyków wrocławskich - bez mydła i etyki można żyć, jednak nasze doznania są o wiele przyjemniejsze, jeżeli przychodzi nam spotykać się z ludźmi używającymi w codziennym życiu mydła.
Będąc u progu realizacji wielkiego zamierzenia budowlanego - EURO 2012 - książka pomoże zapewne wielu uczestnikom procesu inwestycyjnego - i w tym duchu została sporządzona.
Do Zespołu autorów: prof. dr hab. Andrzej Tiukało, dr inż. Janusz Rybka oraz mgr inż. Krzysztof Błachut - dołączyli tym razem dr inż. Bogdan Nowak i mgr Hanna Nikitiuk.

Creative Commons License
Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 2.5 Polska.

Książkę można przeczytać w całości w serwisie Książki Google oraz w Google Play.


Załączniki:
Rozmiar: 1.89 MB Przedsięwzięcie budowlane - poradnik inwestora
Pokaż tylko tą publikację

Okładka książki 'Zamówienia publiczne - Wybrane zagadnienia' Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2004 (stron 206, ISBN 83-917763-5-2; 978-83-917763-5-3)

Oddajemy Państwu kolejną książkę poświęconą tematyce zamówień publicznych.
Prawo zamówień publicznych - wybrane zagadnienia nawiązuje do poprzednich publikacji: Zamówienia publiczne w praktyce oraz Zamówienia publiczne - poradnik. Jest to kontynuacja tematyki połączona z rozwojem. Wprowadzenie dyrektyw Komisji Europejskiej do krajowego ustawodawstwa, wymaga jakościowo nowego podejścia także do zagadnienia zamówień publicznych. Dlatego też, do Zespołu autorów: mgr inż. Krzysztof Błachut oraz dr inż. Janusz Rybka, dołączyli kolejni wybitni specjaliści mgr inż. Beata Kawińska i prof. dr hab. Andrzej Tiukało.
Obecnie w skład tego Zespołu wchodzą doświadczeni praktycy, specjaliści w przygotowaniu inwestycji, wykładowcy wyższych uczelni, arbitrzy Urzędu Zamówień Publicznych, konsultanci FIDIC oraz Biura Koordynacji Projektów Banku Światowego.
      Niniejsza pozycja poprzez zawarte w niej informacje będzie pożyteczna i przyniesie korzyści w codziennej pracy osobom zajmującym się problematyką zamówień publicznych.

Książkę można przeczytać w całości w serwisie Książki Google oraz w Google Play.

Załączniki:
Rozmiar: 1.16 MB Prawo zamówień publicznych - Wybrane zagadnienia (2004)
Pokaż tylko tą publikację

Okładka książki 'Zamówienia publiczne - Poradnik' Wydawnictwo Marciszewski, Wrocław 2003 (stron 141, ISBN 83-917763-0-1; 978-83-917763-0-8)
  • Poradnik ułatwi Państwu poruszanie się po rynku oferentów. Wolnorynkowy charakter naszej gospodarki stwarza różnorodność ofert oraz nieograniczony dostęp do towarów i usług. Wymaga to ustanowienia jednolitych reguł i zasad prowadzenia postępowania w celu uzyskania oferty najkorzystniejszej. Nazywa się to procedurą zamówienia.
  • Poradnik jest adresowany do wszystkich podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy oraz pozostałych dla stworzenia własnych procedur postępowania, racjonalizujących wydatki firmy. Racjonalne dysponowanie środkami finansowymi zawsze umożliwia uzyskanie towarów i usług w ilościach oraz wartościach przewidzianych w  zatwierdzonym planie gospodarczym jednostki.
  • W przeważającej większości krajów w tym także w Polsce procedura zamówienia jest dla określonych podmiotów obowiązkowa i unormowana ustawowo. Stosowanie procedur wskazane jest także przez pozostałe podmioty. Przemawia za tym nie tylko racjonalność i przejrzystość wydatkowania środków finansowych, lecz także niewątpliwa możliwość zaliczenia ich do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Wejście Polski do obszaru krajów Unii Europejskiej wymaga wielu zmian naszego ustawodawstwa, także w zakresie zamówień publicznych. Poprzez metodologiczne ujęcie procedury zamówienia, została zachowana uniwersalność książki niezależnie od koniecznych i zapowiadanych w tym zakresie zmian prawa.
      Poradnik Janusza Rybki i Krzysztofa Błachuta jest książką, której nie powinno zabraknąć na biurku dyrektorów, prezesów jednostek i organizacji uczestniczących w realizacji zamówień, jak i tych, którzy je przyjmują.  


Załączniki:
Rozmiar: 1 016.18 KB Zamówienia publiczne - poradnik
Pokaż tylko tą publikację

Okładka książki 'Zamówienia publiczne w praktyce' Wydawnictwo SYGMA, Wrocław 2003 (stron 154, ISBN 83-85673-05-9; 978-83-85673-05-7)

      Książka Janusza Rybki i Krzysztofa Błachuta - wybitnych ekspertów z zakresu zamówień publicznych -jest przykładem dobrego połączenia teorii i praktyki. Z jednej strony - książka ma walory poradnika, czytelny) układ i jest adresowana do praktyków, z drugiej - pozwala na zapoznanie się z prawnymi zawiłościami zamówień publicznych, które nakładają na decydentów szczególną, osobistą odpowiedzialność za prawidłom przebieg postępowania dla udzielenia zamówienia publicznego. Postępowanie przeprowadzone z naruszeniem prawa oznacza nieważność zawartej umowy oraz poważne konsekwencje podatkowe zarówno dla zleceniodawców, jak i zleceniobiorców.
      Nieprzypadkowo książka powstała na kanwie współpracy w ramach Podyplomowego Studium Zarządzania Przedsiębiorstwem Wodociągowym w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
      Począwszy od 1 stycznia 2003 r. obowiązkiem stosowania ustawy o zamówieniach publicznych są objęte - bez względu na formę i rodzaj własności - wszystkie podmioty gospodarcze, jeśli zamówienie choćby w części związane jest z użytecznością publiczną - w tym produkcją. transportem tub dystrybucją wody pitnej, energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, a także transportem publicznym, obsługą sieci telekomunikacyjnych, zarządzaniem lotniskami, portami lotniczymi.
      Tej książki nie powinno zabraknąć na biurku dyrektorów i prezesów jednostek i organizacji uczestniczących w realizacji zamówień publicznych zarówno tych, które udzielają zamówień, jak i tych, które je przyjmują.
Sławomir Najniger
Książkę można przeczytać w całości w serwisie Książki Google oraz w Google Play.

Załączniki:
Rozmiar: 958.46 KB Zamówienia publiczne w praktyce
Pokaż tylko tą publikację


 
zamowienia@spamtrap.ovh