www.sejm.gov.pl

Niniejszy portal nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią - na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) - akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w formie dokumentu elektronicznego.


UZP

Literatura

Biorąc pod uwagę wielość pism dotyczących zamówień publicznych pragniemy zachęcić odwiedzających niniejszą stronę internetowa do zapoznania się z bogatą merytorycznie propozycją Wydawnictwa Publicus (w szczególności miesięcznikiem Zamówienia publiczne - Doradca) oraz Grupa Doradcza Sienna Sp z o.o.


Ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych

Opublikowana w dniu 24 października 2019 r. w Dz. U. poz. 2019
Zmiany (4) ogłoszone od daty publikacji - do wejścia w zycie: Dz. U. z 2020 r. poz. 2275, 1517, 1492, 288

Zapis art. 11 ust. 4 pkt 3 ustawy Pzp, zmieniony przez art. 11 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1517) wszedł w życie z dniem 4 września 2022 r.

Wejście w życie: 1 stycznia 2021 r.
Zmiany (8) ogłoszone od 1 stycznia 2021 roku do ostatniego tekstu jednolitego - Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 r. poz. 25, 872, 1079

Ostatni tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
Zmiany ogłoszone po publikacji tekstu jednolitego: Dz. U. z 2022 r. poz. 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412


Aktualności

Dnia 3 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 412) została opublikowana ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 596 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) instytucję zarządzającą w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności, programów rozwoju obszarów wiejskich, planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2023 r.


Dnia 2 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2236) została opublikowana ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Ustawa zmienia ustawę Pzp, bez zmiany treści ustawy Pzp. Zgodnie z art. 6 ust. 1 niniejszej ustawy, do zamówień udzielanych w celu realizacji zadań określonych w przepisach niniejszej ustawy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 tej ustawy, zamawiający w terminie 7 dni od dnia udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o udzieleniu tego zamówienia.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2022 r.


Dnia 26 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2185) została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 439:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

b) w ust. 5 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.”;

2) w art. 455 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) jeżeli konieczność zmiany umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy."

Ponadto, bez zmiany treści ustawy Pzp, ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców wprowadza w art. 48 przesłanki zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i będącej w toku w tym dniu, bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 10 listopada 2022 r.


Dnia 13 września 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1933) została opublikowana ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 11 w ust. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z zatrudnianiem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, realizowanych samodzielnie lub przy udziale podwykonawców, pod warunkiem że co najmniej część zamówienia jest realizowana przez osoby pozbawione wolności;”;
2) w art. 94 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku udzielenia zamówienia przywięziennemu zakładowi pracy, zakładowi pracy chronionej, spółdzielni socjalnej lub innemu wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wartość procentowego wskaźnika, o którym mowa w ust. 1, ustala się w odniesieniu do ogólnego zatrudnienia w tym podmiocie osób społecznie marginalizowanych.”.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 28 września 2022 r.


Dnia 29 sierpnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1812) została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w art. 361 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zamawiający może żądać dokumentów lub oświadczeń na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, w szczególności zaświadczenia, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812)."

Zmiana wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r.


Dnia 20 maja 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1079) została opublikowana ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 495 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. e;
2) w art. 596 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) instytucję zarządzającą w rozumieniu przepisów dotyczących realizacji programów w zakresie polityki spójności oraz programów realizowanych z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz funduszy wspierających sektory morski lub rybacki."

Zmiana wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2022 r.


Dnia 22 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 872) została opublikowana ustawa z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:
w art. 11 w ust. 5:
1) w pkt 11 uchyla się lit. c;
2) uchyla się pkt 12;
3) w pkt 13 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dokonanie aktualizacji oszacowania, o którym mowa w art. 19f ust. 8 tej ustawy, ".

Zmiana wchodzi w życie z dniem 7 maja 2022 r.


Dnia 5 stycznia 2022 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 25) została opublikowana ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa.

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 12 uchyla się ust. 2;
2) uchyla się art. 15.

Zmiana wchodzi w życie z dniem 20 stycznia 2022 r.


Dnia 29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2463) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 82 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Dnia 29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2458) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Dnia 29 grudnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2454) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.


Dnia 15 grudnia 2021 r. w Monitorze Polskim (poz. 1177) zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów.
Obwieszczenie jest wydane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2022 r.

Kwota        80 000 euro stanowi równowartość kwoty         356 288 zł
Kwota      140 000 euro stanowi równowartość kwoty         623 504 zł
Kwota      215 000 euro stanowi równowartość kwoty         957 524 zł
Kwota      431 000 euro stanowi równowartość kwoty      1 919 502 zł
Kwota      750 000 euro stanowi równowartość kwoty      3 340 200 zł
Kwota   1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty      4 453 600 zł
Kwota   5 382 000 euro stanowi równowartość kwoty    23 969 275 zł
Kwota 10 000 000 euro stanowi równowartość kwoty    44 536 000 zł
Kwota 20 000 000 euro stanowi równowartość kwoty    89 072 000 zł

Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, ustalony na podstawie kwot określonych w komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie równowartości progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE (Dz. Urz. UE C 457 z 11.11.2021, str. 1) – wynosi 4,4536.


Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zmiana ustawy Pzp, wynikająca z art. 10 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054).
W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w art. 108 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),"


Od dnia 24 grudnia 2021 r. obowiązuje zmiana ustawy Pzp wynikająca z art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2269).

W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 244;
2) w art. 364 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) dostawy energii oraz paliw do wytwarzania energii, a także zakup świadectw pochodzenia lub świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, 1093 i 1873), zakup świadectw efektywności energetycznej, w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166), oraz zakup gwarancji pochodzenia, o których mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;";

3) w art. 417 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie.


Od dnia 15 września 2021 r. obowiązuje zmiana ustawy Pzp wynikająca z art. 22 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1598).
W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zostały uchylone wyłączenia o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz w art. 11 ust. 3. Wyłączenia o analogicznej treści jak uchylone zostały wprowadzone jako dodatkowe punkty w art. 11 ust. 5 (pkt 10–12) ustawy Pzp, który dotyczy niestosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. Ponadto w ustawie Pzp w art. 11 ust. 5, zostały dodane kolejne wyłączenia, tj. pkt 13 i 14. Zgodnie ze znowelizowanym art. 11 ust. 5 pkt 13 i 14, przepisów ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne:

13) związanych z zastosowaniem rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598), w szczególności zamówień, których przedmiotem jest:
a) dokonanie oszacowania określonego w art. 19f ust. 8 tej ustawy,
b) świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego,
c) powierzenie podmiotowi trzeciemu zarządzania prawami, o których mowa w art. 19b ust. 1 tej ustawy;
14) na usługi Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakresie zlecenia przez:
a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych spraw i czynności związanych z udzieleniem wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436 oraz z 2021 r. poz. 1598), lub udzieleniem gwarancji spłaty kredytu refinansowego, o której mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą udzielonego wsparcia lub udzielonej gwarancji,
b) Narodowy Bank Polski spraw i czynności związanych z udzieleniem kredytów, o których mowa w art. 42 i art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598), w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą tych kredytów.


Dnia 7 lipca 2021 r. w Monitorze Polskim (poz. 615) zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.
Obwieszczenie jest wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).


Od dnia 16 czerwca 2021 r. obowiązuje zmiana ustawy Pzp wynikająca z art. 73 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej(Dz. U. poz. 464).
W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 65 w ust.1 w pkt 7 wyrazy „ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464)”;
2) w art. 305 w pkt 3 wyrazy „ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej”.


Dnia 2 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 381) zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 477 ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320). Wchodzi w życie z dniem 17 marca 2021 r.


Dnia 11 stycznia 2021 r. w Monitorze Polskim (poz. 11) zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego wstosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów
Obwieszczenie jest wydane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Kwota        80 000 euro stanowi równowartość kwoty         341 544 zł
Kwota      139 000 euro stanowi równowartość kwoty         593 433 zł
Kwota      214 000 euro stanowi równowartość kwoty         913 630 zł
Kwota      428 000 euro stanowi równowartość kwoty      1 827 260 zł
Kwota      750 000 euro stanowi równowartość kwoty      3 201 975 zł
Kwota   1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty      4 269 300 zł
Kwota   5 350 000 euro stanowi równowartość kwoty    22 840 755 zł
Kwota 10 000 000 euro stanowi równowartość kwoty    42 693 000 zł
Kwota 20 000 000 euro stanowi równowartość kwoty    85 386 000 zł

Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, wynosi 4,2693 zł/euro


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2460) zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 394 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2453) zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 544 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2452) zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 70 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2439) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 272 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2437) zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 576 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2434) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 80 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2415) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2406) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 30 grudnia 2020 r. w Monitorze Polskim (poz. 1215) zostało opublikowane Zarządzenie nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego.
Zarządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 29 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2397) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 504 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2362) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 17 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2275) została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa wprowadza 127 zmian w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320).


Dnia 11 września 2019 r. Sejm RP, na 86. posiedzeniu, uchwalił ustawę Prawo zamówień publicznych. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2019 r. (poz. 2019). Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
W tym samym dniu została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 2020) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

 

 

 


 
zamowienia@spamtrap.ovh