www.sejm.gov.pl

Niniejszy portal nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią - na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) - akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w formie dokumentu elektronicznego.


www.uzp.gov.pl

Literatura

Biorąc pod uwagę wielość pism dotyczących zamówień publicznych pragniemy zachęcić odwiedzających niniejszą stronę internetowa do zapoznania się z bogatą merytorycznie propozycją Wydawnictwa Publicus (w szczególności miesięcznikiem Zamówienia publiczne - Doradca) oraz Grupa Doradcza Sienna Sp z o.o.


Ostatni tekst jednolity ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, został ogłoszony
w Dz. U. z dnia 16 października 2018 r. poz. 1986


Aktualności

Od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2215), w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986):

1) w art. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) umów z zakresu prawa pracy, w tym umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215);”

2) w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu:

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”.

W związku z nałożeniem, na wszystkie podmioty zatrudniające, obowiązków wynikających z zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, wprowadzono przepis przejściowy:

Art. 135. 1. Jeżeli zawarcie umowy o prowadzenie PPK, o której mowa w art. 14 ust. 1, przez podmiot zatrudniający, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy uczestniczy w wykonaniu zamówienia publicznego udzielonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215), wszczętym i zakończonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wpływa na koszty realizacji tego zamówienia, wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
2. Odpowiednia zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, uwzględnia sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia publicznego.
3. Wykonawca przedstawia sposób i podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
4. Niezawarcie porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie miesiąca od dnia zwrócenia się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.
5. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o przekazaniu odpowiedniej części zmienionego wynagrodzenia podmiotom zatrudniającym uczestniczącym w wykonaniu zamówienia.
6. W przypadku zamówienia publicznego realizowanego wspólnie przez kilku wykonawców przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio.


Od dnia 18 października 2018 roku obowiązują 3 rozporządzenia zmieniające:

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1991)
Zmienione zostaje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. poz. 1320), wydane na podstawie art. 10g ustawy Pzp;

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. poz. 1992)
Zmienione zostaje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2018 r. poz. 1092), wydane na podstawie art. 198 pkt 1 ustawy Pzp;

3. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1993)
Zmienione zostaje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), wydane na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy Pzp.

Konieczność zmiany przepisów ww. rozporządzeń związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającej ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1603), która dokonuje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, mających na celu doprecyzowanie redakcji przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920).


Od dnia 1 października 2018 roku obowiązuje zmiana w art. 4 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560 i 1603) w art. 4 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) umów, o których mowa w art. 149 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668);”


Od dnia 19 września 2018 r. obowiązuje zmiana w art. 93 ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1693), w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560, 1603 i 1669) w art. 93:

1) w ust. 1a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:”;

2) uchyla się ust. 1b


Od dnia 28 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowe brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp wynikające z art. 80 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560).
Zgodnie z nową treścią art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, w tym bezpieczeństwo podmiotów objętych jednolitym wykazem obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, o której mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401), a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.

Wykaz jest sporządzany przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwama i ma charakter niejawny. Zamawiający, na podstawie art. 5b ust. 7 pkt 4 ustawy o zarzadzaniu kryzysowym, są informowani przez Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o ujęciu w wykazie obiektów, instalacji lub urządzeń, których są właścicielami, posiadaczami samoistnymi lub zależnymi.

Przepis ten znajdzie zastosowanie także do niezakończonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 28 sierpnia 2018 r.
Oznacza to, że w postępowaniach będących w toku zamawiający będą zobowiązani od dnia 28 sierpnia 2018 r. do dokonywania oceny ofert zgodnie z nowym brzmieniem art. 89 ust. 1 pkt 7d ustawy Pzp.


Dnia 22 sierpnia 2018 roku w Dzienniku Ustaw (poz. 1603) ukazała się ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Głównym celem zmian jest odsunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych. Przewiduje się zatem przesunięcie obowiązku prowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego funkcjonowanie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 17 października 2018 r., z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.
Przesunięcie w czasie obowiązku elektronizacji zamówień dotyczy wyłącznie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (prowadzonych przez innych zamawiających niż zamawiający centralny), których wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty wynikające z przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zgodnie z informacją ze strony UZP: "... Oznacza to, iż w przypadku postępowań, których wartość zamówienia jest równa lub przekracza tzw. progi unijne obowiązek elektronizacji powstaje od dnia 18 października 2018 r. (zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE i przepisami prawa krajowego). ..."


Od dnia 14 lipca 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach (Dz. U. poz. 1357). Rozporządzenie reguluje metodę kalkulacji kosztów cyklu życia mającą obligatoryjne zastosowanie w odniesieniu do budynków w przypadku, gdy w myśl art. 91 ust. 3b ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający określi kryterium kosztu z wykorzystaniem rachunku kosztów cyklu życia.


Od dnia 18 kwietnia 2018 r. obowiązują zmiany związane ze sposobem przekazywania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Urząd Zamówień Publicznych przygotował Instrukcję składania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz Przykładowe zapisy SIWZ dotyczące składania JEDZ w formie elektronicznej, a także Krótką instrukcję obrazującą graficznie sposób postępowania przy składaniu JEDZ.
Zmiany dotyczą postępowań wszczętych od dnia 18 kwietnia 2018 r.
Na stronie internetowej PARP opublikowano przygotowaną przez UZP informację dla wykonawców, zawierającą instrukcję składania JEDZ przy użyciu poczty elektronicznej.
http://www.parp.gov.pl/jednolity-europejski-dokument-zamowienia


Od dnia 1 stycznia 2018 roku obowiązują, ogłoszone w Dzienniku Ustaw RP dnia 29 grudnia 2017 roku, nowe wysokości progów unijnych oraz średni kurs złotego w stosunku do euro:

1) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2479);

2) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie określenia kwot wartości umów koncesji, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2478);

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2477).

Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,3117 zł/euro.


Dnia 19 grudnia 2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane cztery rozporządzenia Komisji Europejskiej zmieniające kwoty progowe stosowania dyrektyw 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE oraz 2009/81/WE, a także komunikat Komisji Europejskiej w sprawie równowartości w walutach krajowych nowych kwot progowych.

Kwotę      135 000 euro zastępuje się kwotą      144 000 euro
Kwotę      209 000 euro zastępuje się kwotą      221 000 euro
Kwotę      418 000 euro zastępuje się kwotą      443 000 euro
Kwotę   5 225 000 euro zastępuje się kwotą   5 548 000 euro

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


Od dnia 14 listopada 2017 r. obowiązuje zmiana art. 131w ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 2. ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 października 2017 r., poz. 2018), w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w art. 131w:

1) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wysokość jednorazowej zaliczki nie przekracza 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy;”;

2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zamawiający może udzielić kolejnych zaliczek, pod warunkiem że wykonawca, w ramach realizacji zamówienia:
1) rozliczy środki w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek lub
2) wykaże, że zaangażował całość środków w zakresie wartości poprzednio udzielanych zaliczek.”;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy art. 151a ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.”.

Do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej oraz do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych po dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej w następstwie postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej stosuje się przepisy dotychczasow


Dnia 24 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1579) ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych.


Od dnia 12 lipca 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2017 poz. 1320).
1. Rozporządzenie obowiązuje centralnych zamawiających (o których mowa w art. 15b ust. 1 ustawy Pzp) w zakresie postępowań wszczętych od dnia 12 lipca 2017 r. (z § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia).
2. Pozostali zamawiający (inni niż centralni zamawiający), stosują niniejsze Rozporządzenie do postępowań wszczętych od dnia 17 października 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących składani oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), które stosuje się od dnia 18 kwietnia 2018 r. (§ 7 ust. 2 Rozporządzenia).
3. W postępowaniach, o których mowa w pkt 2, złożenie oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), przed dniem 18 kwietnia 2018 r. jest skuteczne. (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia).


Od dnia 1 lipca 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 2261).
Zgodnie z art. 18 ustawy o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym dokonaniem czynności prawnej.
Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej w przedmiocie wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu umowy udzielanych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż na 4 dni, przed planowanym udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo zawarciem umowy, w przypadku gdy sporządzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie jest wymagane.


Od dnia 13 czerwca 2017 r. wykonawcy mogą przedkładać, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w zakresie przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, wydruk z systemu ZUS. Wynika to z art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1027), poprzez dodanie ust. 4a-4c w art. 50 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, gdzie zrównano moc prawną wydruku, z mocą dokumentów wydawanych przez ZUS.


Od dnia 1 czerwca 2017 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r. poz. 933)

Zgodnie z art. 7 ustawy zmieniającej, w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), w art. 143c ust. 8 otrzymuje brzmienie:

8. Do solidarnej odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Od dnia 28 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 83) zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na członków Krajowej Izby Odwoławczej, sposobu powoływania komisji kwalifikacyjnej, a także szczegółowego zakresu postępowania kwalifikacyjnego.


Od dnia 24 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 48) zmieniające rozporządzenie w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.


Od dnia 24 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 47) zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania.


Od dnia 19 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 14) zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań.


Od dnia 14 stycznia 2017 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Art. 20a. 1. W przypadku zamówienia na roboty budowlane lub usługi, którego wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro, do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia powołuje się zespół osób, zwany dalej "zespołem".
2. Zespół powoływany jest dla jednego lub więcej powiązanych ze sobą zamówień.
3. Co najmniej dwóch członków zespołu jest powoływanych do komisji przetargowej.
4. Zespołu nie powołuje się, jeżeli zamawiający w inny sposób zapewnia udział co najmniej dwóch członków komisji przetargowej w nadzorze nad realizacją udzielonego zamówienia.


Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2260).

Art. 4c otrzymuje brzmienie:

Art. 4c. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, na wniosek Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, tryb postępowania w sprawie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa, mając na uwadze obowiązek zapewnienia prawidłowego stosowania przepisu art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa dostaw sprzętu wojskowego, a także właściwego wykonywania napraw i remontów posiadanego sprzętu wojskowego.


Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) oraz ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920).

Art. 36a ust. 2a. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, jest obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót.

Art. 67 ust. 1. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
13) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
14) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego, – uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
15) umowa ma być zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi zamawiającymi w celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni obowiązani wykonać, z myślą o realizacji ich wspólnych celów,
b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym,
c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 10% działalności będącej przedmiotem współpracy.

Art. 67 ust. 8. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.
9. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.
10. Zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lit. c i pkt 14 lit. c, nie stosuje się do:
1) osób prawnych z udziałem partnera prywatnego wyłonionego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777) lub
2) udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników albo walnym zgromadzeniu.
11. Przed udzieleniem zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej, informację o zamiarze zawarcia umowy, zawierającą co najmniej:
1) nazwę i adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia;
3) szacunkową wartość zamówienia;
4) nazwę i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia;
5) podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;
6) planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;
7) informację o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
12. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia udzielonego na podstawie ust. 1 pkt 12-15 nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w ust. 11.
13. Zamawiający niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma takiej strony, na swojej stronie internetowej informację o:
1) udzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zawierającą co najmniej:
a) nazwę i adres zamawiającego,
b) określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz wartości zamówienia,
c) nazwę i adres wykonawcy, z którym została zawarta umowa,
d) podstawę prawną i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia,
e) termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy,
f) informację o terminie i miejscu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało opublikowane,
g) informację o terminie i miejscu zamieszczenia lub opublikowania ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, o którym mowa w art. 95 ust. 1 i 2, albo
2) nieudzieleniu zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 12-15, zawierającą co najmniej:
a) nazwę i adres zamawiającego,
b) wskazanie informacji, o której mowa w ust. 11.

Art. 144b. 1. Organ sprawujący nadzór nad zamawiającym, w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 12-15, zakazuje zawarcia umowy na czas wyjaśnienia sprawy, nie dłużej jednak niż na 21 dni.
2. Jeżeli organ sprawujący nadzór stwierdzi, że nie zachodzą podstawy do udzielenia zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-15, zakazuje zawarcia umowy, a jeżeli umowa została zawarta, zwraca się do zamawiającego o wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy, w wyznaczonym przez ten organ terminie.
3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, organ sprawujący nadzór występuje do sądu o unieważnienie umowy w całości lub w części.
4. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają uprawnień i obowiązków organów sprawujących nadzór nad zamawiającym wynikających z odrębnych przepisów.

Art. 146 ust. 1. Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający:
7) zawarł umowę przed upływem terminu, o którym mowa w art. 67 ust. 12.

Art. 146a. Umowa zawarta w trybie art. 67 ust. 1 pkt 12-14 wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym w kontrolowanej osobie prawnej, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lub 14 lit. c, udział uzyskał kapitał prywatny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 67 ust. 10.


Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2178).


Od dnia 30 grudnia 2016 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2038).


Od dnia 14 grudnia 2016 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920).
Zgodnie z art. 62 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 uchyla się pkt 7;
2) w art. 4 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) umów koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi w rozumieniu ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), chyba że ustawa stanowi inaczej;”;
3) w art. 5e w ust. 3 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) zamówienie, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy lub przepisy ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.”;
4) w art. 11 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296 z 12.11.2015, str. 1), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8.”;
5) w art. 25a w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia oraz w art. 36b w ust. 2 skreśla się wyrazy „lub kryteriów selekcji”;
6) w art. 48 w ust. 2 uchyla się pkt 8a;
7) uchyla się art. 131.

Zgodnie z art. 67 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020 i 1579) wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit. a w tiret szóstym pkt 13 otrzymuje brzmienie:
(w konsekwencji zmienia to art. 67 ust. 1 pkt 13 obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 roku)
„13) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego, jeżeli spełnione są następujące warunki:
a) zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
b) ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
c) w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;”;
2) w lit. d:
a) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie:
(w konsekwencji zmienia to art. 67 ust. 8 i 9 obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 roku)
„8. Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia.
9. W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych.”,
b) w ust. 10 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
(w konsekwencji zmienia to art. 67 ust. 10 obowiązujący od dnia 1 stycznia 2017 roku)
„Zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 lit. c i pkt 14 lit. c, nie stosuje się do:


Od dnia 9 października 2016 r. obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 996). Zgodnie z art. 355 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) w art. 4 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16–18 w brzmieniu:

16) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu wypłat środków gwarantowanych, o których mowa w art. 2 pkt 65 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 996), w szczególności usług świadczonych przez podmiot, z którym zostanie zawarta umowa o dokonanie wypłat środków gwarantowanych;
17) zamówień związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem przymusowej restrukturyzacji albo umorzeniem lub konwersją instrumentów kapitałowych, w szczególności zamówień, których przedmiotem jest:
a) przeprowadzenie oszacowania,
b) świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego,
c) powierzenie przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania pośrednictwa w zakresie czynności wymienionych w art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) w imieniu i na rzecz banku w restrukturyzacji, oraz czynności związanych z działalnością prowadzoną przez firmę inwestycyjną w restrukturyzacji, w tym z prowadzoną przez nią działalnością maklerską;
18) zamówień udzielanych przez instytucję pomostową, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, lub podmiot zarządzający aktywami, o którym mowa w art. 2 pkt 46 tej ustawy.


Od dnia 7 października 2016 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z dnia 29 września 2016 r. poz. 1579). Zgodnie z art. 87 ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250 i 1265) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10a ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";
2) w art. 91c ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";
3) w art. 131bc ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną przez wykonawcę odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";
4) w art. 180 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.";
5) w art. 183 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
"6. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zamawiający może złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.";
6) w art. 185 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.";

Od dnia 7 października 2016 roku, na podstawie art. 130 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, w ustawie z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) w art. 18 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo – za zgodą zamawiającego – w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym;”.


Od dnia 1 października 2016 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z dnia 11 czerwca 2016 r., poz. 831). Zgodnie z art. 46 ustawy o efektywności energetycznej, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 67 w ust. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) zamówienie na dostawy jest dokonywane na giełdzie towarowej w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 719 i 831), w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub gdy dokonuje zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej na giełdzie towarowej, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego;";
2) w art. 138a ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Zamawiający prowadzący działalność, o której mowa w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3, nie stosują ustawy do udzielenia zamówień sektorowych na dostawy energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła oraz paliw do wytwarzania energii, a także zakupu świadectw pochodzenia, świadectw pochodzenia biogazu rolniczego, świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz świadectw efektywności energetycznej w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365) lub w celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831).".


Od dnia 9 września 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1386).
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2263), w § 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) na usługi społeczne i inne szczególne usługi jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty:
a) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
b) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.”


Od dnia 1 września 2016 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1250). Zgodnie z art. 4 ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020 i 1265):

1) w art. 90 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);”;

2) w art. 142 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,”.


Od dnia 31 sierpnia 2016 roku obowiązuje zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmianę wprowadza ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265). Zgodnie z art. 29 ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831, 996 i 1020) w art. 31 w ust. 4 oraz w art. 33 w ust. 3 wyrazy „Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa”.


Dnia 28 lipca 2016 roku, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” pod poz. 722, zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 28 lipca 2016 r., w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE .


Od dnia 28 lipca 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1135).


Od dnia 28 lipca 2016 rokuobowiązuje w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1128).


Od dnia 28 lipca 2016 roku obowiązuje w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1127).


Od dnia 28 lipca 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).


Od dnia 28 lipca 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1125).


Od dnia 28 lipca 2016 roku obowiązuje ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020).


Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi: 4,1749 zł/euro.


Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.


Dnia 25 listopada 2015 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane: ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień, ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień oraz ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Kwotę      134 000 euro zastępuje się kwotą      135 000 euro
Kwotę      207 000 euro zastępuje się kwotą      209 000 euro
Kwotę      414 000 euro zastępuje się kwotą      418 000 euro
Kwotę   5 186 000 euro zastępuje się kwotą   5 225 000 euro

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.


Od dnia 18 listopada 2015 roku obowiązuje, opublikowana w Dzienniku Ustaw, poz. 1777, ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Zgodnie z art. 45 przyjętej ustawy, w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm. ogłoszonymi w 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. poz. 349, 478 i 605) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:
1) po pkt 8c dodaje się pkt 8d w brzmieniu:
„8d) zamówień, których przedmiotem są usługi lub roboty budowlane, wykonywane na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizujące przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), jeżeli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 oraz jeżeli zamówienia te udzielane są w celu aktywizacji osób mających miejsce zamieszkania na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji;”;
2) w pkt 14 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 15 w brzmieniu:
„15) zamówień udzielanych przez urząd gminy lub gminne jednostki organizacyjne organizacjom pozarządowym lub spółdzielniom socjalnym, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) zamówienia wykonywane są na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz realizują przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte w gminnym programie rewitalizacji, o których mowa odpowiednio w rozdziałach 4 i 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
b) wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8,
c) zasadnicza część działalności wykonawcy wykonywana jest na obszarze rewitalizacji, o którym mowa w rozdziale 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji,
d) przedmiot zamówienia należy do działalności statutowej wykonawcy.”.


Od dnia 28 sierpnia 2015 roku obowiązuje zmiana ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1153).
Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232) w art. 4:
1) część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleń negocjacyjnych może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji.”,
2) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2–4 w brzm