www.sejm.gov.pl

Niniejszy portal nie jest źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią - na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. „O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych” (Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.) - akty prawne ogłaszane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, w formie dokumentu elektronicznego.


www.uzp.gov.pl

Literatura

Biorąc pod uwagę wielość pism dotyczących zamówień publicznych pragniemy zachęcić odwiedzających niniejszą stronę internetowa do zapoznania się z bogatą merytorycznie propozycją Wydawnictwa Publicus (w szczególności miesięcznikiem Zamówienia publiczne - Doradca) oraz Grupa Doradcza Sienna Sp z o.o.


Ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych

Opublikowana w dniu 24 października 2019 r. w Dz. U. poz. 2019
Zmiany po opublikowaniu: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320, 2275, 1517, 1492, 288
Wejście wżycie: 1 stycznia 2021 r.
Zmiany po wejściu w życie: Dz. U. z 2021 r. poz. 464
Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1129
Zmiany po tekście jednolitym: Dz. U. z 2021 r. poz. 1598, 2054


Aktualności

Od dnia 1 stycznia 2022 r. obowiązuje zmiana ustawy, Pzp wynikająca z art. 10 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2054).
W ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) w art. 108 w ust. 1 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46–48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1–4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),"


Od dnia 15 września 2021 r. obowiązuje zmiana ustawy Pzp wynikająca z art. 22 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. poz. 1598).
W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zostały uchylone wyłączenia o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 oraz w art. 11 ust. 3. Wyłączenia o analogicznej treści jak uchylone zostały wprowadzone jako dodatkowe punkty w art. 11 ust. 5 (pkt 10–12) ustawy Pzp, który dotyczy niestosowania przepisów ustawy Pzp do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne. Ponadto w ustawie Pzp w art. 11 ust. 5, zostały dodane kolejne wyłączenia, tj. pkt 13 i 14. Zgodnie ze znowelizowanym art. 11 ust. 5 pkt 13 i 14, przepisów ustawy Pzp nie stosuje się do zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne:

13) związanych z zastosowaniem rządowych instrumentów stabilizacji finansowej, o których mowa w ustawie z dnia 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 124, z 2019 r. poz. 1798 oraz z 2021 r. poz. 1598), w szczególności zamówień, których przedmiotem jest:
a) dokonanie oszacowania określonego w art. 19f ust. 8 tej ustawy,
b) świadczenie usług doradztwa, w tym doradztwa strategicznego, ekonomiczno-finansowego, podatkowego, prawnego i informatycznego,
c) powierzenie podmiotowi trzeciemu zarządzania prawami, o których mowa w art. 19b ust. 1 tej ustawy;
14) na usługi Banku Gospodarstwa Krajowego, w zakresie zlecenia przez:
a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych spraw i czynności związanych z udzieleniem wsparcia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1436 oraz z 2021 r. poz. 1598), lub udzieleniem gwarancji spłaty kredytu refinansowego, o której mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą udzielonego wsparcia lub udzielonej gwarancji,
b) Narodowy Bank Polski spraw i czynności związanych z udzieleniem kredytów, o których mowa w art. 42 i art. 43 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027 oraz z 2021 r. poz. 1598), w tym związanych z zabezpieczeniem lub obsługą tych kredytów.


Dnia 7 lipca 2021 r. w Monitorze Polskim (poz. 615) zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie wykazu aktów prawnych wdrażających przepisy określone w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.
Obwieszczenie jest wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).


Od dnia 16 czerwca 2021 r. obowiązuje zmiana ustawy Pzp wynikająca z art. 73 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej(Dz. U. poz. 464).
W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 65 w ust.1 w pkt 7 wyrazy „ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464)”;
2) w art. 305 w pkt 3 wyrazy „ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9)” zastępuje się wyrazami „ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej”.


Dnia 2 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 381) zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. w sprawie trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego oraz uzupełniającego postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na członków Krajowej Izby Odwoławczej.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 477 ust. 10 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320). Wchodzi w życie z dniem 17 marca 2021 r.


Dnia 11 stycznia 2021 r. w Monitorze Polskim (poz. 11) zostało opublikowane Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 1 stycznia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości wzłotych, równowartości wzłotych kwot wyrażonych weuro oraz średniego kursu złotego wstosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów
Obwieszczenie jest wydane na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.

Kwota        80 000 euro stanowi równowartość kwoty         341 544 zł
Kwota      139 000 euro stanowi równowartość kwoty         593 433 zł
Kwota      214 000 euro stanowi równowartość kwoty         913 630 zł
Kwota      428 000 euro stanowi równowartość kwoty      1 827 260 zł
Kwota      750 000 euro stanowi równowartość kwoty      3 201 975 zł
Kwota   1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty      4 269 300 zł
Kwota   5 350 000 euro stanowi równowartość kwoty    22 840 755 zł
Kwota 10 000 000 euro stanowi równowartość kwoty    42 693 000 zł
Kwota 20 000 000 euro stanowi równowartość kwoty    85 386 000 zł

Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, wynosi 4,2693 zł/euro


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2460) zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie organów właściwych do występowania do Komisji Europejskiej z wnioskiem o stwierdzenie prowadzenia działalności na rynku konkurencyjnym, do którego dostęp nie jest ograniczony.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 394 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2453) zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie postępowania przy rozpoznawaniu odwołań przez Krajową Izbę Odwoławczą.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 544 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2452) zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 70 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2439) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 272 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2437) zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowych rodzajów kosztów postępowania odwoławczego, ich rozliczania oraz wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 576 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 31 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2434) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 80 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2415) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2406) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o złożonych wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach przekazywanej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 30 grudnia 2020 r. w Monitorze Polskim (poz. 1215) zostało opublikowane Zarządzenie nr 249 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wskazania centralnego zamawiającego dla jednostek administracji rządowej oraz wskazania jednostek administracji rządowej zobowiązanych do nabywania zamówień od centralnego zamawiającego.
Zarządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 47 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 29 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2397) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i pozostałych członków Rady Zamówień Publicznych.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 504 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 28 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2362) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wzoru planu postępowań o udzielenie zamówień.
Rozporządzenie jest aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.


Dnia 17 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 2275) została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa wprowadza 127 zmian w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 22752320).


Dnia 11 września 2019 r. Sejm RP, na 86. posiedzeniu, uchwalił ustawę Prawo zamówień publicznych. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 24 października 2019 r. (poz. 2019). Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
W tym samym dniu została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 2020) ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych


 
zamowienia@spamtrap.ovh