Postępowania organizowane w 2018 roku

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; ul. Kopernika 25A/1; 58-200 Dzierżoniów

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zaprojektowanie i wykonania budynku wielorodzinnego z halą garażową w kondygnacji podziemnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dtbs.pl/ oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2018/0800

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonania budynku wielorodzinnego z halą garażową w kondygnacji podziemnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Dzierżoniowie. Teren inwestycji znajduje się w obszarze objętym planem miejscowym uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 września 2010 roku nr LXIII/380/10.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7; 71000000-8.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
do 68 tygodni od daty podpisania umowy

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 90%; Termin wykonania - 10%

Termin i miejsce składania ofert: 29 listopada 2018 r. godz.: 10:00
Miejsce: Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; ul. Kopernika 25A/1; 58-200 Dzierżoniów

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 14 listopada 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 647535-N-2018Załączniki:
Rozmiar: 167.92 KB Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 217.12 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
„Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego; ul. Parkowa 25; 51-616 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dobór i dostawa urządzeń oraz montaż i uruchomienie linii badawczej do wstępnego rozdziału minerałów skałotwórczych z gnejsu. Dostawa finansowana w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.igo.wroc.pl

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43410000, 66000000.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dobór i dostawę urządzeń do linii badawczej - nabycie w formie leasingu operacyjnego, montaż oraz uruchomienie. Zabudowa urządzeń musi spełnić wymogi prawidłowości procesowej i bezpieczeństwa dla obsługującego ją personelu. Docelowa wydajność instalacji wynosić będzie min. 25 000 t/rok. Przewiduje się montaż na terenie zakładu górniczego Doboszowice 1, linii badawczej, do wstępnego rozdziału minerałów skałotwórczych z gnejsu na urządzeniach przemysłowych. Zakres badań będzie obejmował procesy: rozdrabniania próbek i ich rozdział na frakcje ziarnowe. Celem zamierzonych badań, na urządzeniach przemysłowych linii badawczej uzyskanie wiedzy oraz umiejętności potwierdzających w skali półprzemysłowej pozytywne wyniki badań skali laboratoryjnej. Linia będzie realizować, przeróbkę wybranych partii odpadów z ciągów produkcji grysów, pozyskanych z surowca skalnego z wytypowanych lokalizacjach.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Okres w miesiącach: 3

Informację na temat wadium: Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 100%

Termin składania ofert: 26 listopada 2018 r. godz.: 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 18 października 2018 roku i opublikowane 23 października 2018 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 204-464283.

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Całodobowe usługi ochroniarskie, portierskie, stróżowania i dozorowania obiektu „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.igo.wroc.pl/zamowienia/ oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2018/0700

Rodzaj zamówienia: usługi.

Krótki opis: Całodobowe usługi ochroniarskie, portierskie, stróżowania i dozorowania obiektu „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu przy ul. Parkowej 25

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4, 98341120-2, 98341130-5, 98341140-8

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
36 miesięcy

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 80%; Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 20%

Termin i miejsce składania ofert: 15 października 2018 r. godz.: 10:00
POLTEGOR-INSTYTUT Instytut Górnictwa Odkrywkowego, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 5 października 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 631079-N-2018Załączniki:
Rozmiar: 398.04 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozmiar: 147.43 KB Informacja z otwarcia ofert
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; ul. Kopernika 25A/1; 58-200 Dzierżoniów

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Zaprojektowanie i wykonania budynku wielorodzinnego z halą garażową w kondygnacji podziemnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://dtbs.pl/ oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2018/0600

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonania budynku wielorodzinnego z halą garażową w kondygnacji podziemnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w Dzierżoniowie. Teren inwestycji znajduje się w obszarze objętym planem miejscowym uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 września 2010 roku nr LXIII/380/10.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7; 71000000-8.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
do 16 miesięcy (64 tygodni) od daty podpisania umowy

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Koszt projektu budowlanego - 20%; Termin wykonania - 20%

Termin i miejsce składania ofert: 18 października 25 października 2018 r. godz.: 10:00
Miejsce: Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; ul. Kopernika 25A/1; 58-200 Dzierżoniów

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 27 września 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 623117-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: zostało zamieszczone 10 października 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 500242962-N-2018Załączniki:
Rozmiar: 456.04 KB Unieważnienie postępowania
Rozmiar: 516.99 KB  Informacja z otwarcia ofert
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Zespół Ośrodków Wsparcia; ul. Lotnicza 5; 58-260 Bielawa

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wykonania robót budowlanych w poziomie I pietra w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/inne/zow/zamowienia_publiczne oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2018/0500

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania robót budowlanych w poziomie I pietra w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną dz. geodez. nr 148/3 Bielawa obręb Fabryczna.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 10/12/2018

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 21 września 2018 r. godz.: 10:00
Miejsce: Zespół Ośrodków Wsparcia; ul. Lotnicza 5; 58-260 Bielawa

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 6 września 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 613984-N-2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: BIP ZOW BielawaZałączniki:
Rozmiar: 122.18 KB  Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 127.75 KB  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Zespół Ośrodków Wsparcia; ul. Lotnicza 5; 58-260 Bielawa

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wykonania robót budowlanych w poziomie I pietra w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie przy ul. Lotniczej 5

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.um.bielawa.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/inne/zow/zamowienia_publiczne oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2018/0400

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonania robót budowlanych w poziomie I pietra w budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lotniczej 5 z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom samopomocy dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną dz. geodez. nr 148/3 Bielawa obręb Fabryczna.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 31/10/2018

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 5 września 2018 r. godz.: 10:00
Miejsce: Zespół Ośrodków Wsparcia; ul. Lotnicza 5; 58-260 Bielawa

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 20 sierpnia 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 606310-N-2018

Ogłoszenie o unieważnieniu zamówienia: zostało zamieszczone 6 września 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 500213649-N-2018Załączniki:
Rozmiar: 122.42 KB Informacja o unieważnieniu postępowania
Rozmiar: 122.97 KB Informacja po otwarciu ofert
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28; 55-081 Mietków

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa węgla typu Eko groszek dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mietkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=23&bsc=N oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2018/0200

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę transportem kołowym, rozładunek i składowanie węgla typu Eko groszek luzem do kotłowni w siedzibie Zamawiającego w Mietkowie. Szacunkowa ilość węgla może ulec zmianie, jednak nie mniej niż 200 ton i nie więcej niż 350 ton w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego zależnych od warunków pogodowych. Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Wykonawca w ramach ceny oferty będzie stosował skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym każdorazowo ma obowiązek poinformowania Zamawiającego. Czas dostawy – do 24 godzin od złożenia zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 03/09/2018
Zakończenie: 28/06/2019

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Termin płatności - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 8 sierpnia 2018 r. godz.: 10:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 31 lipca 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 597351-N-2018Załączniki:
Rozmiar: 156.67 KB Informacja po otwarciu ofert
Rozmiar: 326.98 KB  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28; 55-081 Mietków

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Mietków w roku szkolnym 2018/2019

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mietkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=23&bsc=N oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2018/0100

Rodzaj zamówienia: usługa.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Mietków do Szkoły w Mietkowie w roku szkolnym 2018/2019. Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd trasą, przybycie do szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odwiezienie uczniów po zajęciach. Zamawiający przewiduje, iż długość trasy dowozu i rozwozu wyniesie ok. 100 km/dziennie na jeden autobus. W dniu rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca powinien dysponować 3 autobusami.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 03/09/2018
Zakończenie: 28/06/2019

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Termin płatności - 20%; Normy ekologiczne - 20%

Termin i miejsce składania ofert: 8 sierpnia 2018 r. godz.: 10:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 31 lipca 2018 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 596505-N-2018Załączniki:
Rozmiar: 126.03 KB Informacja po otwarciu ofert
Rozmiar: 261.73 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pokaż tylko to postępowanie