Postępowania organizowane w 2019 roku

Pokaż starsze  Pokaż nowsze


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na potrzeby modernizacji oraz likwidacji barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. Roboty budowlane polegają na remoncie pomieszczenia pracowni drogowej z przeznaczeniem na pracownię biologiczną, remoncie istniejącej pracowni biologicznej, remoncie pomieszczenia sali językowej z przeznaczeniem na pracownię fizyczną, oraz na adaptacja WC na potrzeby osób niepełnosprawnych.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000–7

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w zależności od części.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 27 stycznia 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: http://lo17.wroc.pl/

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 30 grudnia 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 638850-N-2019

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu; ul. Szkocka 64; 54-402 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie pomieszczeń pracowni technologii gastronomicznej (część 1) oraz pracowni obsługi gości (część 2) w Zespole Szkół nr 3 we Wrocławiu; ul. Szkocka 64; 54-402 Wrocław.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000–7

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w zależności od części.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 15 stycznia 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: https://zs3wroc.edupage.org/text/?text=text/text29&subpage=2

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 27 grudnia 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 638708-N-2019Załączniki:
Rozmiar: 134.20 KB Unieważnienie postępowania_ZS3
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać Menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6; 30232110-8; 32322000-6; 30200000-1; 30236000-2; 37440000-4; 48190000-6

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 2 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w zależności od części.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: W zależności od części

Termin i miejsce składania ofert: 27 stycznia 2020 r. do godz.: 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 6 grudnia 2019 roku i opublikowane 11 grudnia 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 239-586016

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Kostomłoty; ul. Ślężna 2; 55-311 Kostomłoty

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) odbiorze odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w ilość i pojemność kontenerów oraz pojemników, zgodnie ze zleceniem przekazanym przez Zamawiającego w załącznikach do Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), zwanych dalej także „Wykazem obsługiwanych nieruchomości”, położonych w granicach administracyjnych Gminy Kostomłoty,
b) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów i utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
c) utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielania zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia te zostaną udzielone na warunkach określonych niniejszym postępowaniem.

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 12 miesięcy

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Częstotliwość odbioru wskazanych odpadów - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 8 stycznia 2020 r. do godz.: 09:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: http://www.bip.kostomloty.pl/

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 22 listopada 2019 roku i opublikowane 26 listopada 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 228-559877 oraz zamieszczone na stronie internetowej http://www.bip.kostomloty.pl/

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: zostało przekazane do opublikowania dnia 27 grudnia 2019 roku oraz zamieszczone na stronie internetowej http://www.bip.kostomloty.pl/

Informacja z otwarcia ofert

Pokaż tylko to postępowanie

OGŁOSZENIE o postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z. o. o.; ul. Kopernika 25 A/1; 58-200 Dzierżoniów

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania kompletnej dokumentacji dla zadania pn.: „Projekt adaptacji dokumentacji projektowej w celu realizacji dwóch budynków mieszkalnych wraz z pawilonem handlowym przy ulicy Sowiogórskiej 2 - 4 w Dzierżoniowie na działce nr 1381/5 i 591/5 o/Dolny”. Szczegółowy opis znajduje się w treści Zapytania ofertowego.

Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Szczegółowy opis znajduje się w treści Zapytania ofertowego.

Kryteria oceny ofert: Cena: 100 %

Miejsce, sposób, termin składania ofert: Ofertę należy złożyć: w formie elektronicznej na adres email: prezes@dtbs.pl, w formie pisemnej na adres: Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; ul. Kopernika 25 A/1; 58-200 Dzierżoniów, w terminie do dnia 2 grudnia 2019 r. do godz. 12:00.Załączniki:
Rozmiar: 72.92 KB Informacja o wyborze oferty
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Kostomłoty; ul. Ślężna 2; 55-311 Kostomłoty

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
a) odbiorze odpadów komunalnych (opróżnianie pojemników z odpadów komunalnych i transport tych odpadów do miejsc ich zagospodarowania) z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w ilość i pojemność kontenerów oraz pojemników, zgodnie ze zleceniem przekazanym przez Zamawiającego w załącznikach do Części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ), położonych w granicach administracyjnych Gminy Kostomłoty,
b) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów i utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym,
c) utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK).

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielania zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu podobnych usług. Zamówienia te zostaną udzielone na warunkach określonych niniejszym postępowaniem.

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Częstotliwość odbioru wskazanych odpadów - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 14 listopada 2019 r. do godz.: 09:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: http://www.bip.kostomloty.pl/

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 7 października 2019 roku i opublikowane 11 października 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 197-479001 oraz zamieszczone na stronie internetowej http://www.bip.kostomloty.pl/Załączniki:
Rozmiar: 159.67 KB Unieważnienie postępowania
Pokaż tylko to postępowanie

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego
ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana części stolarki okiennej.

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.loxv.wroclaw.pl/o-szkole/zamowienia/?lang=pl

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę części stolarki okiennej w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe w czynnym obiekcie budowlanym. Zamawiający zastrzega, że podane w OPZ wymiary mogą różnić się od rzeczywistych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest - przed dostawą i montażem - do samodzielnego dokonania pomiarów, celem właściwego doboru wymiarów do warunków rzeczywistych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-7

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Gwarancja - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 27.08.2019 godzina 13:00; miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu:
- zostało zamieszczone 8 sierpnia 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 584412-N-2019.Załączniki:
Rozmiar: 169.89 KB  Informacja z otwarcia ofert
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Mietków; ul. Kolejowa 35; 55-081 Mietków w imieniu której działa:
Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa węgla typu Eko groszek dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mietkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=23 oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2019/0200

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę transportem kołowym, rozładunek i składowanie węgla typu Eko groszek luzem do kotłowni w siedzibie Zamawiającego w Mietkowie. Szacunkowa ilość węgla może ulec zmianie, jednak nie mniej niż 200 ton i nie więcej niż 350 ton w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego zależnych od warunków pogodowych. Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Wykonawca w ramach ceny oferty będzie stosował skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym każdorazowo ma obowiązek poinformowania Zamawiającego. Czas dostawy – do 24 godzin od złożenia zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 02/09/2019
Zakończenie: 26/06/2020

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Termin płatności - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 2 sierpnia 2019 r. godz.: 09:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 25 lipca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 577638-N-2019Załączniki:
Rozmiar: 44.27 KB Informacja z otwarcia ofert
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Mietków; ul. Kolejowa 35; 55-081 Mietków w imieniu której działa:
Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Mietków w roku szkolnym 2019/2020

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mietkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=23 oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2019/0100

Rodzaj zamówienia: usługa.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Mietków do Szkoły w Mietkowie w roku szkolnym 2019/2020. Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd trasą, przybycie do szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odwiezienie uczniów po zajęciach. Zamawiający przewiduje, iż długość trasy dowozu i rozwozu wyniesie ok. 100 km/dziennie na jeden autobus. W dniu rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca powinien dysponować 3 autobusami.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 02/09/2019
Zakończenie: 26/06/2020

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Termin płatności - 20%; Normy ekologiczne - 20%

Termin i miejsce składania ofert: 2 sierpnia 2019 r. godz.: 09:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 25 lipca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 577637-N-2019Załączniki:
Rozmiar: 46.71 KB Informacja z otwarcia ofert
Pokaż tylko to postępowanie

Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego
ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana części stolarki okiennej.

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.loxv.wroclaw.pl/o-szkole/zamowienia/?lang=pl

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę części stolarki okiennej w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe w czynnym obiekcie budowlanym. Zamawiający zastrzega, że podane w OPZ wymiary mogą różnić się od rzeczywistych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest - przed dostawą i montażem - do samodzielnego dokonania pomiarów, celem właściwego doboru wymiarów do warunków rzeczywistych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-7

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Gwarancja - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 07.08.2019 godzina 10:00; miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu:
- zostało zamieszczone 22 lipca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 577095-N-2019.Załączniki:
Rozmiar: 434.66 KB Zawiadomienie o unieważnieniu
Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku; ul. Szpitalna 1A; 57-300 Kłodzko

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest uzyskania kompleksowego systemu medycznego umożliwiającego diagnozowanie pacjentów w zakresie kardiologii poprzez nabycie rzeczy oraz innych dóbr wraz z kompatybilnym oprogramowaniem. Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo rozmieszczenie i instalację nabytych rzeczy oraz innych dóbr jak też usługi szkolenia. Każdy element systemu (część systemu, podsystem) podlega analizie i zrozumieniu wyłącznie przy rozpatrywaniu na tle całości, jako mogący funkcjonować tylko i wyłącznie poprzez spełnianie założeń systemu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1, 72263000–6, 48000000–8, 48814000-7, 48218000-9, 30214000-2, 30200000-1

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Okres obowiązywania zamówienia:
Koniec: 02/03/2020 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Gwarancja - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 23 września 2019 r. do godz.: 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozklodzko/22182

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 14 lipca 2019 roku i opublikowane 18 lipca 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 137-337536 oraz zamieszczone na stronie internetowej https://www.e-bip.org.pl/upload/00601/22182/0186508-21733431.pdf

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu której działa: Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Jana Kasprowicza, al. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.sp83wroclaw.szkolnastrona.pl

Rodzaj zamówienia: usługi.

Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dwudaniowych, w naczyniach własnych Wykonawcy, uczniom Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu przy al. Boya-Żeleńskiego 32 oraz usługa przygotowania i przeprowadzenia dla uczniów w/w szkoły, minimum 1 raz w semestrze, akcji promocyjnej zdrowego żywienia pn. Dzień Promocji Zdrowia, według scenariusza przygotowanego przy współpracy z Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3; 55.52.40.00-9; 79.34.22.00-5

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 03 września 2019 r.
Zakończenie: 31 sierpnia 2020 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Czas dostawy - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 22 lipca 2019 r. godz.: 15:30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza, al. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 14 lipca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 573527-N-2019Załączniki:
Rozmiar: 98.02 KB Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 154.86 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pokaż tylko to postępowanie


 
zamowienia@spamtrap.ovh