Postępowania organizowane w 2020 roku

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.; ul. Willowa 18; 55-330 Miękinia

Rodzaj Zamawiającego: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych.

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kadłub i Siemichów wraz z kolektorem tłocznym i odcinkiem sieci wodociągowej.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (w tym z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami) i wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Kadłub i Siemichów wraz z tranzytem, a także wykonanie odcinka sieci wodociągowej oraz przeprowadzenie prób końcowych potwierdzających uzyskanie zamierzonego efektu.
Zakres robót objęty zaprojektowaniem i wybudowaniem obejmuje:
- kanalizację sanitarną grawitacyjną w m. Kadłub oraz Siemichów;
- budowę przepompowni ścieków w m. Kadłub wraz z rurociągiem tłocznym do tłoczni ścieków PS-1 zlokalizowanej w m. Kadłub;
- budowę sieci wodociągowej w m. Kadłub;
- dostawę przewoźnego agregatu prądotwórczego (wyciszonego) o mocy dostosowanej do mocy tłoczni ścieków PS-1.
Wykonanie kompletnej dokumentacji do rozpoczęcia robót budowlanych (z decyzją pozwolenia na budowę, zgłoszeniem robót) musi uwzględniać obowiązującą od 19 września 2020 roku ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 471) wraz z nadzorem autorskim.
Zakres robót objęty wybudowaniem, opisany projektem budowlanym opracowanym przez Studio Projektowo-Wykonawcze KlimaPOL Grażyna Biernacka, ul. Bajana 17/9, 54-129 Wrocław, wraz z ważnym pozwoleniem na budowę obejmuje:
- budowę tłoczni ścieków PS-1 wraz z rurociągiem tłocznym w kierunku m. Źródła (zakres objęty projektem budowlanym będącym w posiadaniu Zamawiającego);
Przy uwzględnieniu w/w zakresu prac projektowych Wykonawca przeanalizuje przyjęte rozwiązania i dokona ewentualnej optymalizacji rozwiązań projektowych także pod kątem wpięcia tranzytu z m. Kadłub i Siemiechów do tłoczni ścieków i dalszemu tranzytowi już tylko przez tłocznie PS-1.

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Procedura odwrócona: Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą, co oznacza, że w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w ZO, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy.

Data zakończenia: 30 listopada 2021 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Koszt projektu budowlanego - 30%; Doświadczenie kierownika budowy - 10%

Termin i miejsce składania ofert: 25 września 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.; ul. Willowa 18; 55-330 Miękinia

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 8 września 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 582258-N-2020 - jako nieobowiązkowe.

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Mietków; ul. Kolejowa 35; 55-081 Mietków w imieniu której działa:
Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa węgla typu Eko groszek dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://spmietkow.szkolnastrona.pl

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę transportem kołowym, rozładunek i składowanie węgla typu Eko groszek luzem do kotłowni w siedzibie Zamawiającego w Mietkowie. Szacunkowa ilość węgla może ulec zmianie, jednak nie mniej niż 200 ton i nie więcej niż 350 ton w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego zależnych od warunków pogodowych. Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Wykonawca w ramach ceny oferty będzie stosował skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym każdorazowo ma obowiązek poinformowania Zamawiającego. Czas dostawy – do 24 godzin od złożenia zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie: 25/06/2021

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Termin płatności - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 16 września 2020 r. godz.: 09:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 8 września 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 582693-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Spółka z o.o.; ul. Średzka 10; 55-311 Kostomłoty

Rodzaj Zamawiającego: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych.

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, określonym w art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086).

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Jakubkowice

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjna ok. 2 150 mb, ciśnieniowa oko. 1 320 mb) wraz z odgałęzieniami (ok. 160 mb) w zurbanizowanej części miejscowości Jakubkowice, budowa sieci wodociągowej (ok. 470 mb) w miejscowości Jakubkowice oraz przepompowni ścieków (2 kpl) - jako wyniku całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Procedura odwrócona: Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą, co oznacza, że w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w ZO, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy.

Data zakończenia: 31 maja 2023 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Koszt projektu budowlanego - 30%; Doświadczenie kierownika budowy - 10%

Termin i miejsce składania ofert: 2 września 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kostomłotach Sp. z o.o.; ul. Średzka 10; 55-311 Kostomłoty

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 18 sierpnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 573508-N-2020 - jako nieobowiązkowe.

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
dla części 1-6: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław,
dla części 7-8: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych.

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Część nr: 1 Nazwa: Notebook (9 szt.) CPV: 30213100-6

Część nr: 2 Nazwa: Tablety graficzne (17 szt.) oraz tablety multimedialne (3 szt.) CPV: 30237450-8

Część nr: 3 Nazwa: Urządzenie do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.) CPV: 38820000-9

Część nr: 4 Nazwa: Program do impozycji (1 szt.) CPV: 48315000-9

Część nr: 5 Nazwa: Urządzenia sieciowe: szafa montażowa Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) oraz Router (1 szt.) CPV: 32420000-3

Część nr: 6 Nazwa: Sieciowa drukarka kolorowa z duplexem A3 (1 szt.) CPV: 30232100-5

Część nr: 7 Nazwa: Laptop (6 szt.) CPV: 30213100-6

Część nr: 8 Nazwa: Drukarka laserowa (3 szt.) CPV: 30232100-5

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 3 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 15 lipca 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 3 lipca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 557256-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o.; ul. Wolności 57; 58-260 Bielawa

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Bielawa, ul. K. K. Baczyńskiego, dz. nr : 1407/5, 1411/2, 1536/39, 1536/40 obręb OSIEDLE

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe.
W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bielawie przy ul. K.K. Baczyńskiego

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w ramach inwestycji: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bielawie przy ul. K.K. Baczyńskiego”. Zakres prac objętych zamówieniem związanym z budową osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. K. K. Baczyńskiego w Bielawie. Projektowane budynki mieszkalne będą podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej i wyposażone w węzły cieplne indywidualne zlokalizowane w piwnicach tych budynków. Zakres prac obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami od miejsca włączenia do istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej w punkcie "K" od istniejącej komory na wysokości budynku nr 3 przy ul. Norwida oraz do zaworów przyłącza w pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych. Wpięcie do sieci wykonać w punkcie „K” w istniejącej komorze do istniejącego rurociągu DN125mm. Realizacja tej inwestycji została podzielona na 2 etapy. Orientacyjna długość projektowanej sieci ciepłowniczej preizolowanej i przyłączy wynosi:
1. ETAP I - Od istniejącej komory ciepłowniczej komory do punktu „A” ok 270 m.
2. ETAP II – przyłącza do projektowanych budynków nr 2,3,4 - długości ok. 5 m i ok 185 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III ZO – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - do pobrania ze strony internetowej https://barl.bielawa.finn.pl/bipkod/24217782

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Procedura odwrócona: Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą, co oznacza, że w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w ZO, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy.

Okres obowiązywania zamówienia:
Zakończenie całości przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2020 r. z zastrzeżeniem konieczności wykonania etapu II (wykonania przyłączy ciepłowniczych do 3 budynków) do dnia 30 września 2020 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 95%; Gwarancja - 5%

Termin i miejsce składania ofert: 7 lipca 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 22 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 544584-N-2020 - jako nieobowiązkowe.

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Kopernika 25A/1, 58-200 Dzierżoniów

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
ul. Sowiogórska w Dzierżoniowie, na działkach nr 1381/5, 591/5, 1381/7 obręb Dolny

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową w podziemiu i parterową częścią usługową przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie, na działkach nr 1381/5, 591/5, 1381/7 obręb Dolny

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu budowlanego jako wyniku całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Obiekt budowlany będzie pełnił funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 kondygnacje nadziemne, 32 mieszkania), z halą garażową w podziemiu (23 miejsca parkingowe) i parterową częścią usługową (ok. 149 m2) , zlokalizowany będzie przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie, na działkach nr 1381/5, 591/5, 1381/7 obręb Dolny. Część usługowa, znajdującą się w parterze, służyć będzie celom usługowym lub handlowym, przy założeniu, że będą to usługi nieuciążliwe. Przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkaniowego o charakterze wielorodzinnym jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, Uchwała Rady Miasta nr LXIII/380/10 z 27 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 231, poz. 3851). Teren podlegający zainwestowaniu znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
data zakończenia: 31 sierpnia 2021 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 80%; Doświadczenie kierownika budowy - 20%

Termin i miejsce składania ofert: 08 lipca 2020 r. do godz.: 11:00
Miejsce: Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Kopernika 25A/1, 58-200 Dzierżoniów

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 26 maja 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 543697-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
dla części 1-6: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław, a dla części 7-8: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych.

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Część nr: 1 Nazwa: Notebook (9 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) notebooków (9 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7 Wszystkie notebooki – dalej także „komputery” –muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności tj. czynności uruchomienia każdego komputera w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy w sieci Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. CPV: 30213100-6

Część nr: 2 Nazwa: Tablety graficzne (17 szt.) oraz tablety multimedialne (3 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) tabletów graficznych do projektowania graficznego na komputerach (17 szt.) oraz tabletów multimedialnych do tworzenia i analizy projektów multimedialnych i publikacji elektronicznych (3 szt.) – dalej także „tablety”. Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7. CPV: 30237450-8

Część nr: 3 Nazwa: Urządzenie do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzenia do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7. CPV: 38820000-9

Część nr: 4 Nazwa: Program do impozycji (1 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu do impozycji (1 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7 Oprogramowanie do wykonywania impozycji, licencja na jedną pracownię na maksymalnie 25 stanowisk. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego programu, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Polska wersja językowa. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego programu i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonego programu u Producenta programu jako elementu procedury odbioru. CPV: 48315000-9

Część nr: 5 Nazwa: Urządzenia sieciowe: szafa montażowa Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) oraz Router (1 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń sieciowych: szafa montażowa Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) oraz Router (1 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7. CPV: 32420000-3

Część nr: 6 Nazwa: Sieciowa drukarka kolorowa z duplexem A3 (1 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) sieciowej drukarki kolorowej z duplexem A3 (1 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7 W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 należy także rozumieć uruchomienie sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 w miejscu dostawy. Menu w języku polskim. CPV: 30232100-5

Część nr: 7 Nazwa: Laptop (6 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 6 szt. laptopów (dalej także jako „komputery”) z oprogramowaniem. Miejsce dostawy: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. Wszystkie komputery muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności tj. czynności uruchomienia każdego komputera w miejscu dostawy tj. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław i potwierdzenie pracy w sieci Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie komputerów należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w miejscu dostawy tj. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław i potwierdzenie pracy w sieci Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. CPV: 30213100-6

Część nr: 8 Nazwa: Drukarka laserowa (3 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, montaż, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. drukarek laserowych monochromatycznych (z tonerem). Miejsce dostawy: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. Wszystkie drukarki muszą pochodzić od jednego producenta, muszą posiadać Menu w języku polskim oraz identyczne parametry co najmniej w zakresie materiałów eksploatacyjnych. W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia każdej drukarki w miejscu dostawy tj. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie drukarek należy także rozumieć uruchomienie każdej drukarki w miejscu dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zużytych przez Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław pojemników po tonerach w ilości i zgodnie z asortymentem dostarczonym przez Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o potrzebie odbioru. CPV: 30232100-5

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 17 czerwca 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 548834-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, montaż, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. drukarek laserowych monochromatycznych.

Główny kod CPV: 30232110-8

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 27 maja 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 19 maja 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 541618-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych.

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych – narzędzia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wiertarko wkrętarka akumulatorowa (1 kpl.), Komplet wierteł (1 kpl.), Komplet pilników „iglaków” (1 kpl.), Pilnik gładzik prosty i okrągły (2 kpl.) oraz Foliarka rolowa 60 cm (1 kpl.). CPV: 39162000-5

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych – wyposażenie i materiały biurowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płyta DVD RW w pudełku typu slim (16 szt.), Bigówka (1 kpl.), Gilotyna ręczna półformatowa (1 kpl.), Trymer (4 szt.), Zszywacz do broszur i zeszytów podwójny elektryczny (1 szt.), Falcerka (1 szt.), Laminator A3 (2 szt.), Prasa śrubowa formatu A3 (1 szt.), Oczkarka oczkownica prasa ręczna 1 głowicowa (1 szt.), Densytometr (1 szt.), Podkłady do cięcia (4 szt.), Noże introligatorskie (16 szt.), Linijka 30 cm metalowa (1 szt.), Linijka 1 metrowa metalowa (1 szt.), Szafka ścienna z półkami/2 drzwi (1 szt.) oraz Stół z szufladami (3 szt.). CPV: 39162000-5.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 27 maja 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 18 maja 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 541214-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej;

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej, Pracowni fizycznej oraz laptopów dla Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej.

Główny kod CPV: 39162000-5

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 12

Część nr: 1 Wyposażenie - część 1

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39160000-1

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – stół przyścienny (2 szt.) oraz taboret specjalistyczny obrotowy (16 szt.)

Część nr: 2 Wyposażenie - część 2

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39160000-1

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia meblowego Pracowni biologicznej – biurko (2 szt.), fotel (2 szt.), stół (64 szt.), krzesło (64 szt.), szafa na odczynniki (2 szt.), tablica (2 szt.) oraz Pracowni fizycznej – biurko (1 szt.), fotel (1 szt.), stół (22 szt.), krzesło (22 szt.), tablica (2 szt.).

Część nr: 3 Wyposażenie - część 3

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39160000-1

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia meblowego Pracowni biologicznej – szafa oszklona (2 szt.), szafa (2 szt.).

Część nr: 4 Wyposażenie - część 4

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – Mikroskop (32 szt.), Mikroskop USB (2 szt.), szkiełka podstawowe i szkiełka nakrywkowe do wykonania preparatów mikroskopowych - 5 opakowań (10 szt.), lampa biurkowa LED z lupą (2 szt.).

Część nr: 5 Wyposażenie - część 5

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – stół demonstracyjny (2 szt.), papierki paski wskaźnikowe 0-14 (10 kpl.), szkielet człowieka na statywie (1 kpl.), model czaszki (1 kpl.), model układu trawiennego (1 kpl.), mózg (1 kpl.), tors z głową naturalnej wielkości (1 kpl.), serce – model serca naturalnych rozmiarów 2 częściowy (1 kpl.), szkielet karpia (1 kpl.), szkielet ropuchy (1 kpl.), szkielet węża (1 kpl.), szkielet jaszczurki (1 kpl.), szkielet gołębia (1 kpl.), szkielet psa (1 kpl.), cykl rozwoju żaby (8 kpl.), model DNA (1 kpl.), model zęba (1 kpl.), ewolucyjny model do nauki (1 kpl.), zestaw narzędzi preparacyjnych (16 kpl.), komplet szkła laboratoryjnego (20 kpl.), Uniwersalny fartuch (32 kpl.), model miednicy kobiety w ciąży (1 kpl.), model mózgu ludzkiego, podstawowy (1 kpl.), model mózgu ludzkiego z zaznaczonymi płatami (1 kpl.), model serca ludzkiego (1 kpl.), model budowy serca człowieka i naczyń zmienionych chorobowo (1 kpl.), model płuc, krtani i serca, na tablicy (1 kpl.), model ucha ludzkiego (1 kpl.), model żołądka człowieka (1 kpl.), model nerki ludzkiej (1 kpl.), model elastyczny kręgosłupa ludzkiego (1 kpl.), tkanki człowieka zdrowe, cz. I (10 kpl.), tkanki człowieka zdrowe (16 kpl.), tkanki człowieka, zmienione chorobotwórczo (16 kpl.), budowa człowieka, organy i tkanki, zestaw (2 kpl.), zestaw 16 modeli zębów na tablicy (1 kpl.), zestaw kręgów (1 kpl.), rozwój prenatalny człowieka (1 kpl.), ruchomy model stawu kolanowego (1 kpl.) oraz wyposażenia Pracowni fizycznej - komplet: prąd elektryczny (1 kpl.), zestaw uczniowski z elektrostatyki (4 kpl.), elektrostatyka (1 kpl.), maszyna elektrostatyczna (1 kpl.), generator van der Graaffa (1 kpl.), Elektromagnes (8 kpl.), Zestaw do demonstracji pola magnetycznego (1 kpl.), Reguła Lenza (2 kpl.), magnesy neodymowe (2 kpl.), Elektroliza (2 kpl.), ogniwo Volty (2 kpl.), model silnika (1 kpl.), lustro półprzepuszczalne (2 kpl.), zwierciadła wklęsłe (1 kpl.), tor powietrzny (1 kpl.), zestaw demonstracyjny do mechaniki (1 kpl.), Prawo Archimedesa (1 kpl.), równia pochyła z krążkiem (3 kpl.).

Część nr: 6 Wyposażenie - część 6

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – palnik alkoholowy z knotem i stojakiem z siatką (8 kpl.), zlewki miarowe (40 szt.), zestaw odczynników (2 kpl.), kiełkowanie, nasiona rośliny dwuliściennej, model reliefowy (1 kpl.), kiełkowanie, nasiona rośliny jednoliściennej, model reliefowy (1 kpl.), model kwiatu (1 kpl.), biologia, 25 preparatów mikroskopowych (16 kpl.), świat roślin jednoliściennych (2 kpl.), świat roślin dwuliściennych (2 kpl.), budowa i rozwój tasiemca uzbrojonego (1 kpl.), budowa i cykl życiowy muchy (1 kpl.), budowa i cykl życiowy jedwabnika (1 kpl.), budowa i cykl życiowy pszczoły (1 kpl.), budowa i cykl życiowy komara (1 kpl.), cykl życiowy pszczoły miodnej i produkty pszczele (9 kpl.), cykl życiowy jedwabnika (9 kpl.), rozwój żaby (9 kpl.), suszarka do probówek (2 kpl.), zestaw lup na podstawce (2 kpl.) oraz wyposażenia Pracowni fizycznej – Zestaw uczniowski do magnetyzmu (8 kpl.), Zestaw optyka geometryczna magnetyczna (1 kpl.), luksomierz (1 kpl.), ława optyczna (1 kpl.).

Część nr: 7 Wyposażenie - część 7

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – symulacja wypadnięcia jądra galaretowatego (1 kpl.) oraz wyposażenia Pracowni fizycznej – przewodniki z prądem, zestaw (1 kpl.), doświadczenie Younga (2 kpl.), polaryzatory (3 kpl.), zasada zachowania momentu pędu (1 kpl.).

Część nr: 8 Wyposażenie - część 8

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni fizycznej – zestaw do optyki falowej (1 kpl.).

Część nr: 9 Wyposażenie - część 9

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni fizycznej – Ferrofluid (1 kpl.).

Część nr: 10 Wyposażenie - część 10

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni fizycznej – Sekrety elektroniki (1 kpl.)

Część nr: 11 Wyposażenie - część 11

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39162000-5

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni biologicznej – Struktura błony komórkowej (1 kpl.).

Część nr: 12 Laptop

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30213100-6

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 6 szt. laptopów

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (część 1-11): Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (część 12): Cena - 60%; Zainstalowana pamięć RAM - 15%; Zainstalowany dysk SSD - 15%; Okres gwarancji - 10%

Termin i miejsce składania ofert: 27 maja 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 18 maja 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 540734-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław.

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie.

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
okres w miesiącach: 3 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 18 maja 2020 r. do godz.: 11:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 30 kwietnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 535533-N-2020-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostawie i montażu wewnętrznej platformy schodowej oraz zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Liceum Ogólnokształcącym nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie.

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
okres w miesiącach: 3 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 18 maja 2020 r. do godz.: 11:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 30 kwietnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 535846-N-2020-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu; ul. Szkocka 64; 54-402 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia (wymaga podłączenia) w Pracowni technologii gastronomicznej oraz Pracowni obsługi gości.

Główny kod CPV: 39100000-3

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

Część nr: 1 Pracownia obsługi gości

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39100000-3

Opis przedmiotu zamówienia: 1) opis przedmiotu zamówienia: 1) Stolik kawowy Stolik kawowy transparentny blat szklany – 2 szt. 2) Fotel Tapicerowany i obrotowy fotel ze sztucznej skóry – 4 szt. 3) Krzesło Krzesło tapicerowane wzmocniony stelaż – 14 szt. 4) Stół Stół rozkładany, biały – 3 szt. 5) Lampa Abażurowa nowoczesna biała lampa wisząca, wysokie trapezowe abażury 3 zwisy na belce – 4 szt. 6) Lampa/plafon Plafon oprawa lampa sufitowa 1x12W LED chrom – 8 szt. 7) Napis LOVE – naklejka Naklejka dekoracyjna na ścianę Napis LOVE – 2 szt. 8) Szafka kelnerska Szafka kelnerska na sztućce – 1 szt. 9) Wieszak na kieliszki Wieszak na kieliszki ze stali chromowanej 45 x 32 cm – 7 szt. 10) Balustrada Balustrada nierdzewna 5,5 m, z szybą brązową. mocowanie na wierzch, satyna 11) Lustro Lustra na wymiar 120x170 cm – 1 szt. 12) Bar Bar o wymiarach: 340x60x120cm (uwaga: należy dopasować do rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) – 1 szt. 13) Stolik barowy Stół (2 szt.) wykonany jest z wysokiej jakości polipropylenu, dodatkowo wzmacnianego włóknem szklanym. Posiada filtr UV - możliwość użytkowania na zewnątrz. Od spodu podbity jest antypoślizgowymi stopkami. Wysokość: 77 cm, szerokość: 61 cm, głębokość: 61 cm 14) Hoker Stołek barowy (2 szt.), wysokość: 109 cm, szerokość: 53 cm, wysokość krawędzi siedziska: 78 cm, głębokość: 50 cm 15) Donice Donica prostokątna 100 x45 x 70 cm biała połysk – 3 szt. 16) Szklana witryna Gablota szklana witryna 190x90x46 cm (uwaga: należy dopasować do rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) – 2 szt.

Część nr: 2 Pracownia technologii gastronomi

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39100000-3

Opis przedmiotu zamówienia: 1) Regał magazynowy Regał magazynowy (4 szt.) stalowy skręcany; półki pełne; obciążenie na półkę 70kg/m2; (uwaga: wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) szerokość 140 cm głębokość 400 cm, wysokość 180 cm 2) Regał magazynowy Regał magazynowy stalowy skręcany; półki pełne; obciążenie na półkę 70kg/m2; (uwaga: wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) szerokość 60 cm głębokość 400 cm, wysokość 180 cm 3) Szafki kuchenne wiszące Szafka stalowa wisząca (6 szt.) z drzwiami suwanymi z przestawną półką i zamkiem (uwaga: wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) W 100 cm H 60 cm 4) Krzesło Krzesło uczniowskie z tworzywa sztucznego (6 szt.), z metalowym stelarzem, rozmiar nr 6, kolor niebieski z certfikatem 5) Stolik Stolik szkolny 1 os. (4 szt.) 60x60. Na stelażu metalowym, w kolorze niebieskim; regulacja w zakresie 4-6; blat w okleinie drewnopodobnej; z certyfikatem 6) Zegar ścienny Zegar z mechanizmem kwarcowym (4 szt.) na baterie; śr. min. 28 cm, biały cyferblat; godziny w formacie czarnych cyfr arabskich; wskazówka: godzinowa, minutowa, sekundowa 7) Tablica szkolna Tablica suchościeralna magnetyczna (2 szt.) biała 200x100 cm, w ramie aluminiowej 8) Pojemnik na ręcznik papierowy Pojemnik na ręczniki pojedyncze (2 szt.) stal matowa, pojemność do 500 szt. ręczników, okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, łączenia boków spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej, głębokość 12 cm, szerokość 25,5 cm, wysokość 26,5 cm 9) Kosze na śmieci zamykane metalowe Kosz pedałowy do segregacji odpadów (2 szt.), jednokomorowy, 30 l, wykonany ze stali nierdzewnej (stal matowa) i tworzywa, pokrywy podnoszone niezależnie przyciskiem pedałowym, wyjmowane wewnętrzne wiadro z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, głębokość 30 cm, szerokość 33 cm, wysokość 64 cm (uwaga: wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) 10) Kosze na śmieci zamykane metalowe dwukomorowy Kosz pedałowy do segregacji (6 szt.), dwukomorowy, 2 x 30 l, wykonany ze stali nierdzewnej (stal matowa) i tworzywa, pokrywy podnoszone niezależnie przyciskiem pedałowym, wyjmowane wewnętrzne wiadro z pałąkiem, solidny uchwyt do przenoszenia kosza, głębokość 32 cm, szerokość 58 cm, wysokość 64 cm (uwaga: wymiary należy dopasować do rzeczywistych wymiarów usytuowania w pomieszczeniu) 11) Kosz na odpadki jezdny Stalowy pojemnik na odpadki z pokrywą z uchwytem (1 szt.), jezdny z kółkami skrętnymi, z dodatkowym uchwytem bocznym W 350 D 350 H 500; pojemność 40 L

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 24 kwietnia 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 16 kwietnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 531802-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie pomieszczeń (część 1) oraz dostawa i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych (część 2) w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7.

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie.

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Data rozpoczęcia: 2020-07-01

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 50%; Okres gwarancji - 20%; Termin wykonania - 30%

Termin i miejsce składania ofert: 24 kwietnia 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 8 kwietnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 530320-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 1 szt. bieżni elektrycznej z funkcją cardio oraz 1 szt. Orbitrek z funkcją cardio.

Główny kod CPV: 37440000-4

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie.

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 20%; Termin płatności - 20%

Termin i miejsce składania ofert: 15 kwietnia 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 6 kwietnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 529722-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program operacyjny RPO WD 2014–2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna; Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; Poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Główny kod CPV: 32322000

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

Część nr: 1 Monitory interaktywne – 5 szt.

Dodatkowy kod lub kody CPV: 32322000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) monitora interaktywnego (5 szt.).

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przekątna / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Rozdzielczość / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15%
Cena - Waga: 50%

Część nr: 2 Stół multimedialny dotykowy

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30213100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. stołów multimedialnych dotykowych.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 3 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w zależności od części.

Termin i miejsce składania ofert: 30 kwietnia 2020 r. do godz.: 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 25 marca 2020 roku i opublikowane 30 marca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 063-150318

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Główny kod CPV: 30211000

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 15

Część nr: 1 Komputery dla stanowisk komputerowych do poligraficznych procesów przygotowawczych dla uczniów i nauczyciela (17 szt.) oraz słuchawki (17 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30211000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) komputerów dla stanowisk komputerowych do poligraficznych procesów przygotowawczych dla uczniów i nauczyciela (17 szt.) oraz słuchawek (17 szt.). Wszystkie komputery muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie Wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności tj. czynności uruchomienia każdego komputera w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7 i potwierdzenie pracy w sieci Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska1–7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowany dysk SSD / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 2 Notebooki (9 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30213100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) notebooków (9 szt.). Wszystkie notebooki – dalej także„komputery” – muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności tj. czynności uruchomienia każdego komputera w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy w sieci Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 25%
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowany dysk M2 SSD / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 3 Monitory (17 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30231300

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) monitorów (17 szt.), w tym monitory FullHD 24” (16 szt.) oraz monitor 27” FullHD dla uczniów słabowidzących (1 szt.). Wszystkie monitory 24” muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczne oprogramowanie/sterowniki. Polska wersja językowa Menu.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 4 Tablety graficzne (17 szt.) oraz tablety multimedialne (3 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30237450

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) tabletów graficznych do projektowania graficznego na komputerach (17szt.) oraz tabletów multimedialnych do tworzenia i analizy projektów multimedialnych i publikacji elektronicznych(3 szt.). Polska wersja językowa.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 5 Pakiety oprogramowania biurowego (26 szt.), systemu operacyjnego (4 szt.) oraz licencji do Windows Server 2016 (10 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 48900000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów oprogramowania biurowego (26 szt.), systemu operacyjnego32/64-bit (4 szt.) oraz licencji dla nauczyciela do Windows Server 2016 (10 szt.). Zamawiający wymaga fabrycznie nowych pakietów biurowych/systemów/licencji z licencją, nieużywanych oraz nieaktywowanych nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Pakiety biurowe/systemy/licencje muszą posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Polska wersja językowa. Wszystkie pakiety biurowe/systemy/licencje oraz jego licencja muszą pochodzić od tego samego producenta.Klucz pakietu biurowego/systemu/licencji musi umożliwiać jego instalacje na podstawie dołączonego nośnika. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego pakietu biurowego/systemu/licencji i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych pakietów biurowych/systemów/licencji u Producenta pakietu biurowego/systemu/licencji jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 40%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 6 Urządzenie do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 38820000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowego(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzenia do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1szt.).

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 40%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 7 Program do impozycji (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 48315000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu do impozycji (1 szt.). Oprogramowanie do wykonywania impozycji, licencja na jedną pracownię na maksymalnie 25 stanowisk. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego programu, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Polska wersja językowa. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego programu i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonego programu u Producenta programu jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 40%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 8 Dysk sieciowy 2x2TB (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 48823000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowego(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) dysku sieciowego 2x2TB (1 szt.). Dysk sieciowy 2x2TB – dalej „serwer plików” jest fabrycznie skonfigurowany i gotowy do pracy. Intuicyjny interfejs administracyjny prowadzi użytkownika przez procedury tworzenia kont i udziałów, konfigurowania funkcji systemu oraz monitorowania dysków. Instalacja i wymiana dysków prosta i nie wymagająca żadnych narzędzi ani wyłączania serwera plików.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 9 Urządzenia sieciowe: szafa montażowa Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) orazRouter (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 32420000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń sieciowych: szafy montażowej Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) oraz Routera (1 szt.).

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 10 Mobilna szafka na laptopy (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 31213300

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) mobilnej szafki na laptopy (1 szt.). Mobilna szafka służy bezpiecznemu przechowywaniui ładowaniu laptopów (min. 16 szt.) i umożliwia łatwy transport laptopów między pomieszczeniami. Zapewnia bezpieczne ładowanie komputerów podczas przechowywania.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 11 Drukarka 3D (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30232100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) drukarki 3D (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia drukarki 3D w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie,53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie drukarki należy także rozumieć uruchomienie drukarki w miejscu dostawy. Menu w języku polskim.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 12 Skaner 3D (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30216110

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) Skanera 3D (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia skanera 3D w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie,53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie skanera należy także rozumieć uruchomienie Skanera 3D w miejscu dostawy. Menu w języku polskim.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 13 Monitor interaktywny 65” (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30216110

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) monitora interaktywnego 65” (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy,wchodzą także czynności uruchomienia monitora interaktywnego 65” (1 szt.) w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie monitora interaktywnego 65” należy także rozumieć uruchomienie monitora w miejscu dostawy.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 14 Sieciowa drukarka kolorowa z duplexem A3 (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30232110

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) sieciowej drukarki kolorowej z duplexem A3 (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 należy także rozumieć uruchomienie sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 w miejscu dostawy. Menu w języku polskim.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt wydrukowania jednej strony / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 10%
Cena - Waga: 50%

Część nr: 15 Solwentowy ploter wielkoformatowy (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30232100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) solwentowego plotera wielkoformatowego do wydruków materiałów reklamowych z materiałami eksploatacyjnymi certyfikowanym ECO (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy,wchodzą także czynności uruchomienia solwentowego plotera wielkoformatowego do wydruków materiałów reklamowych z materiałami eksploatacyjnymi certyfikowanym ECO w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie solwentowego plotera wielkoformatowego do wydruków materiałów reklamowych z materiałami eksploatacyjnymi certyfikowanym ECO należy także rozumieć uruchomienie solwentowego plotera wielkoformatowego do wydruków materiałów reklamowych z materiałami eksploatacyjnymi certyfikowanym ECO w miejscu dostawy. Menu w języku polskim.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w zależności od części.

Termin i miejsce składania ofert: 24 kwietnia 2020 r. do godz.: 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 19 marca 2020 roku i opublikowane 24 marca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 059-140875

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu; ul. Szkocka 64; 54-402 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa uzupełniająca (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia dla robót budowlanych (wymaga podłączenia) w Pracowni technologii gastronomicznej oraz maskownic na kaloryfer w Pracowni obsługi gości.

Główny kod CPV: 39300000-5

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6

Część nr: 1 Wyroby sanitarne

Dodatkowy kod lub kody CPV: 44411000-4

Opis zamówienia: a) Umywalka - 2 szt. Umywalka stalowa zabudowana z wyłącznikiem czasowym; komora zabudowana z trzech stron o wymiarach 400x295; wylewka, wyłącznik czasowy, mieszacz wody. b) Zlew trzykomorowy – 1 szt. c) Bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem – 3 szt. d) Dozownik mydła – 2 szt.

Część nr: 2 Podgrzewacz do talerzy

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39314000-6

Opis zamówienia: Podgrzewacz do talerzy 230V – 1 szt.

Część nr: 3 Zmywarka do naczyń w wyparzaczem

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39314000-6

Opis zamówienia: Zmywarka do naczyń w wyparzaczem – 2 szt.

Część nr: 4 Okap kuchenny

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39314000-6

Opis zamówienia: Okap nad kuchnię 90 cm - 13 szt.

Część nr: 5 Piec konwekcyjno-parowy z grillem

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39314000-6

Opis zamówienia: Piec konwekcyjno-parowy z grillem 230V - 2 szt.

Część nr: 6 Maskownice na kaloryfer

Dodatkowy kod lub kody CPV: 44421722-4

Opis zamówienia: Maskownice na kaloryfer – 2 szt.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 3 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 11 lutego 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 3 lutego 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 508542-N-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: zostało zamieszczone 11 lutego 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 510025392-N-2020

Pokaż tylko to postępowanie

Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Główny kod CPV: 30200000

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

Część nr: 1 Laptop

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30213100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 6 szt. laptopów – dalej „komputery”. Wszystkie komputery muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności, tj. czynności uruchomienia każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie komputerów należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowany dysk SSD / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 50%

Część nr: 2 Drukarka laserowa monochromatyczna

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30232110

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, montaż, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. drukarek laserowych monochromatycznych. Wszystkie drukarki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczne parametry co najmniej w zakresie materiałów eksploatacyjnych. W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia każdej drukarki w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie drukarek należy także rozumieć uruchomienie każdej drukarki w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zużytych przez Zamawiającego pojemników po tonerach w ilości i zgodnie z asortymentem dostarczonym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 14 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o potrzebie odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt wydrukowania jednej strony / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 50%

Część nr: 3 Zestaw interaktywny (tablica multimedialna, rzutnik z oprogramowaniem i okablowaniem)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30200000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kpl. (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) zestawów interaktywnych (tablica multimedialna, rzutnik z oprogramowaniem i okablowaniem) – dalej „tablice”. Wszystkie tablice muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczne oprogramowanie. W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności montażu tablic, uruchomienia każdej tablicy w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie tablicy należy także rozumieć uruchomienie każdej tablicy w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 4 Głośniki Bluetooth oraz słuchawki bezprzewodowe dla ucznia niedosłyszącego

Dodatkowy kod lub kody CPV: 32322000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. głośników Bluetooth oraz 3 szt. słuchawek bezprzewodowych dla ucznia niedosłyszącego.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 2 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w zależności od części.

Termin i miejsce składania ofert: 30 marca 2020 r. do godz.: 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 23 lutego 2020 roku i opublikowane 26 lutego 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 040-094330

Pokaż tylko to postępowanie


 
zamowienia@spamtrap.ovh