Szczegóły postępowania CPiS/2020/0415

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych.

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych – narzędzia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wiertarko wkrętarka akumulatorowa (1 kpl.), Komplet wierteł (1 kpl.), Komplet pilników „iglaków” (1 kpl.), Pilnik gładzik prosty i okrągły (2 kpl.) oraz Foliarka rolowa 60 cm (1 kpl.). CPV: 39162000-5

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia Pracowni projektowania publikacji drukowanych i elektronicznych – wyposażenie i materiały biurowe.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Płyta DVD RW w pudełku typu slim (16 szt.), Bigówka (1 kpl.), Gilotyna ręczna półformatowa (1 kpl.), Trymer (4 szt.), Zszywacz do broszur i zeszytów podwójny elektryczny (1 szt.), Falcerka (1 szt.), Laminator A3 (2 szt.), Prasa śrubowa formatu A3 (1 szt.), Oczkarka oczkownica prasa ręczna 1 głowicowa (1 szt.), Densytometr (1 szt.), Podkłady do cięcia (4 szt.), Noże introligatorskie (16 szt.), Linijka 30 cm metalowa (1 szt.), Linijka 1 metrowa metalowa (1 szt.), Szafka ścienna z półkami/2 drzwi (1 szt.) oraz Stół z szufladami (3 szt.). CPV: 39162000-5.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 27 maja 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 18 maja 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 541214-N-2020

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh