Szczegóły postępowania CPiS/2020/0425

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
dla części 1-6: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław, a dla części 7-8: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych.

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Część nr: 1 Nazwa: Notebook (9 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) notebooków (9 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7 Wszystkie notebooki – dalej także „komputery” –muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności tj. czynności uruchomienia każdego komputera w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy w sieci Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. CPV: 30213100-6

Część nr: 2 Nazwa: Tablety graficzne (17 szt.) oraz tablety multimedialne (3 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) tabletów graficznych do projektowania graficznego na komputerach (17 szt.) oraz tabletów multimedialnych do tworzenia i analizy projektów multimedialnych i publikacji elektronicznych (3 szt.) – dalej także „tablety”. Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7. CPV: 30237450-8

Część nr: 3 Nazwa: Urządzenie do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzenia do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7. CPV: 38820000-9

Część nr: 4 Nazwa: Program do impozycji (1 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu do impozycji (1 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7 Oprogramowanie do wykonywania impozycji, licencja na jedną pracownię na maksymalnie 25 stanowisk. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego programu, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Polska wersja językowa. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego programu i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonego programu u Producenta programu jako elementu procedury odbioru. CPV: 48315000-9

Część nr: 5 Nazwa: Urządzenia sieciowe: szafa montażowa Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) oraz Router (1 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń sieciowych: szafa montażowa Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) oraz Router (1 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7. CPV: 32420000-3

Część nr: 6 Nazwa: Sieciowa drukarka kolorowa z duplexem A3 (1 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) sieciowej drukarki kolorowej z duplexem A3 (1 szt.). Miejsce dostawy: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7 W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 należy także rozumieć uruchomienie sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 w miejscu dostawy. Menu w języku polskim. CPV: 30232100-5

Część nr: 7 Nazwa: Laptop (6 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 6 szt. laptopów (dalej także jako „komputery”) z oprogramowaniem. Miejsce dostawy: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. Wszystkie komputery muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności tj. czynności uruchomienia każdego komputera w miejscu dostawy tj. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław i potwierdzenie pracy w sieci Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie komputerów należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w miejscu dostawy tj. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław i potwierdzenie pracy w sieci Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru. CPV: 30213100-6

Część nr: 8 Nazwa: Drukarka laserowa (3 szt.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, montaż, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. drukarek laserowych monochromatycznych (z tonerem). Miejsce dostawy: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław. Wszystkie drukarki muszą pochodzić od jednego producenta, muszą posiadać Menu w języku polskim oraz identyczne parametry co najmniej w zakresie materiałów eksploatacyjnych. W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia każdej drukarki w miejscu dostawy tj. Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie drukarek należy także rozumieć uruchomienie każdej drukarki w miejscu dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zużytych przez Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław pojemników po tonerach w ilości i zgodnie z asortymentem dostarczonym przez Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej; ul. Tęczowa 60; 53-603 Wrocław w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy o potrzebie odbioru. CPV: 30232100-5

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 17 czerwca 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 9 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 548834-N-2020

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh