Szczegóły postępowania CPiS/2020/0525

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
dla części 1-6: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław,
dla części 7-8: Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych.

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Część nr: 1 Nazwa: Notebook (9 szt.) CPV: 30213100-6

Część nr: 2 Nazwa: Tablety graficzne (17 szt.) oraz tablety multimedialne (3 szt.) CPV: 30237450-8

Część nr: 3 Nazwa: Urządzenie do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.) CPV: 38820000-9

Część nr: 4 Nazwa: Program do impozycji (1 szt.) CPV: 48315000-9

Część nr: 5 Nazwa: Urządzenia sieciowe: szafa montażowa Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) oraz Router (1 szt.) CPV: 32420000-3

Część nr: 6 Nazwa: Sieciowa drukarka kolorowa z duplexem A3 (1 szt.) CPV: 30232100-5

Część nr: 7 Nazwa: Laptop (6 szt.) CPV: 30213100-6

Część nr: 8 Nazwa: Drukarka laserowa (3 szt.) CPV: 30232100-5

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 3 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 15 lipca 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 3 lipca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 557256-N-2020

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh