Szczegóły postępowania CPiS/2020/0100

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Główny kod CPV: 30211000

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 15

Część nr: 1 Komputery dla stanowisk komputerowych do poligraficznych procesów przygotowawczych dla uczniów i nauczyciela (17 szt.) oraz słuchawki (17 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30211000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) komputerów dla stanowisk komputerowych do poligraficznych procesów przygotowawczych dla uczniów i nauczyciela (17 szt.) oraz słuchawek (17 szt.). Wszystkie komputery muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie Wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności tj. czynności uruchomienia każdego komputera w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7 i potwierdzenie pracy w sieci Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska1–7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowany dysk SSD / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 2 Notebooki (9 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30213100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) notebooków (9 szt.). Wszystkie notebooki – dalej także„komputery” – muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności tj. czynności uruchomienia każdego komputera w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy w sieci Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 25%
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowany dysk M2 SSD / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 3 Monitory (17 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30231300

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) monitorów (17 szt.), w tym monitory FullHD 24” (16 szt.) oraz monitor 27” FullHD dla uczniów słabowidzących (1 szt.). Wszystkie monitory 24” muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczne oprogramowanie/sterowniki. Polska wersja językowa Menu.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 4 Tablety graficzne (17 szt.) oraz tablety multimedialne (3 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30237450

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) tabletów graficznych do projektowania graficznego na komputerach (17szt.) oraz tabletów multimedialnych do tworzenia i analizy projektów multimedialnych i publikacji elektronicznych(3 szt.). Polska wersja językowa.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 5 Pakiety oprogramowania biurowego (26 szt.), systemu operacyjnego (4 szt.) oraz licencji do Windows Server 2016 (10 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 48900000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietów oprogramowania biurowego (26 szt.), systemu operacyjnego32/64-bit (4 szt.) oraz licencji dla nauczyciela do Windows Server 2016 (10 szt.). Zamawiający wymaga fabrycznie nowych pakietów biurowych/systemów/licencji z licencją, nieużywanych oraz nieaktywowanych nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Pakiety biurowe/systemy/licencje muszą posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Polska wersja językowa. Wszystkie pakiety biurowe/systemy/licencje oraz jego licencja muszą pochodzić od tego samego producenta.Klucz pakietu biurowego/systemu/licencji musi umożliwiać jego instalacje na podstawie dołączonego nośnika. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego pakietu biurowego/systemu/licencji i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych pakietów biurowych/systemów/licencji u Producenta pakietu biurowego/systemu/licencji jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 40%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 6 Urządzenie do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 38820000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowego(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzenia do sterowania wzrokiem dla uczniów słabowidzących (1szt.).

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 40%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 7 Program do impozycji (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 48315000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa programu do impozycji (1 szt.). Oprogramowanie do wykonywania impozycji, licencja na jedną pracownię na maksymalnie 25 stanowisk. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego programu, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Polska wersja językowa. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność dostarczonego programu i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonego programu u Producenta programu jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 40%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 8 Dysk sieciowy 2x2TB (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 48823000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowego(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) dysku sieciowego 2x2TB (1 szt.). Dysk sieciowy 2x2TB – dalej „serwer plików” jest fabrycznie skonfigurowany i gotowy do pracy. Intuicyjny interfejs administracyjny prowadzi użytkownika przez procedury tworzenia kont i udziałów, konfigurowania funkcji systemu oraz monitorowania dysków. Instalacja i wymiana dysków prosta i nie wymagająca żadnych narzędzi ani wyłączania serwera plików.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 9 Urządzenia sieciowe: szafa montażowa Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) orazRouter (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 32420000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych(rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń sieciowych: szafy montażowej Rack (1 szt.), Switch 24-portowy (1 szt.), AccesPoint (2 szt.) oraz Routera (1 szt.).

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 10 Mobilna szafka na laptopy (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 31213300

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) mobilnej szafki na laptopy (1 szt.). Mobilna szafka służy bezpiecznemu przechowywaniui ładowaniu laptopów (min. 16 szt.) i umożliwia łatwy transport laptopów między pomieszczeniami. Zapewnia bezpieczne ładowanie komputerów podczas przechowywania.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 11 Drukarka 3D (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30232100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) drukarki 3D (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia drukarki 3D w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie,53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie drukarki należy także rozumieć uruchomienie drukarki w miejscu dostawy. Menu w języku polskim.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 12 Skaner 3D (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30216110

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) Skanera 3D (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia skanera 3D w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie,53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie skanera należy także rozumieć uruchomienie Skanera 3D w miejscu dostawy. Menu w języku polskim.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 13 Monitor interaktywny 65” (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30216110

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) monitora interaktywnego 65” (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy,wchodzą także czynności uruchomienia monitora interaktywnego 65” (1 szt.) w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie monitora interaktywnego 65” należy także rozumieć uruchomienie monitora w miejscu dostawy.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 14 Sieciowa drukarka kolorowa z duplexem A3 (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30232110

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) sieciowej drukarki kolorowej z duplexem A3 (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 należy także rozumieć uruchomienie sieciowej drukarki kolorowa z duplexem A3 w miejscu dostawy. Menu w języku polskim.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt wydrukowania jednej strony / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 10%
Cena - Waga: 50%

Część nr: 15 Solwentowy ploter wielkoformatowy (1 szt.)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30232100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) solwentowego plotera wielkoformatowego do wydruków materiałów reklamowych z materiałami eksploatacyjnymi certyfikowanym ECO (1 szt.). W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy,wchodzą także czynności uruchomienia solwentowego plotera wielkoformatowego do wydruków materiałów reklamowych z materiałami eksploatacyjnymi certyfikowanym ECO w miejscu dostawy tj. Technikum nr 15im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7 i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie solwentowego plotera wielkoformatowego do wydruków materiałów reklamowych z materiałami eksploatacyjnymi certyfikowanym ECO należy także rozumieć uruchomienie solwentowego plotera wielkoformatowego do wydruków materiałów reklamowych z materiałami eksploatacyjnymi certyfikowanym ECO w miejscu dostawy. Menu w języku polskim.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 4 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w zależności od części.

Termin i miejsce składania ofert: 24 kwietnia 2020 r. do godz.: 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 19 marca 2020 roku i opublikowane 24 marca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 059-140875

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh