Szczegóły postępowania CPiS/2020/0050

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw:
Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu; ul. Szkocka 64; 54-402 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa uzupełniająca (dowóz, wniesienie, instalacja) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) wyposażenia dla robót budowlanych (wymaga podłączenia) w Pracowni technologii gastronomicznej oraz maskownic na kaloryfer w Pracowni obsługi gości.

Główny kod CPV: 39300000-5

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 6

Część nr: 1 Wyroby sanitarne

Dodatkowy kod lub kody CPV: 44411000-4

Opis zamówienia: a) Umywalka - 2 szt. Umywalka stalowa zabudowana z wyłącznikiem czasowym; komora zabudowana z trzech stron o wymiarach 400x295; wylewka, wyłącznik czasowy, mieszacz wody. b) Zlew trzykomorowy – 1 szt. c) Bateria umywalkowa z wyciąganym prysznicem – 3 szt. d) Dozownik mydła – 2 szt.

Część nr: 2 Podgrzewacz do talerzy

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39314000-6

Opis zamówienia: Podgrzewacz do talerzy 230V – 1 szt.

Część nr: 3 Zmywarka do naczyń w wyparzaczem

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39314000-6

Opis zamówienia: Zmywarka do naczyń w wyparzaczem – 2 szt.

Część nr: 4 Okap kuchenny

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39314000-6

Opis zamówienia: Okap nad kuchnię 90 cm - 13 szt.

Część nr: 5 Piec konwekcyjno-parowy z grillem

Dodatkowy kod lub kody CPV: 39314000-6

Opis zamówienia: Piec konwekcyjno-parowy z grillem 230V - 2 szt.

Część nr: 6 Maskownice na kaloryfer

Dodatkowy kod lub kody CPV: 44421722-4

Opis zamówienia: Maskownice na kaloryfer – 2 szt.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 3 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Okres gwarancji - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 11 lutego 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 3 lutego 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 508542-N-2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: zostało zamieszczone 11 lutego 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 510025392-N-2020

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh