Szczegóły postępowania CPiS/2020/0010

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. Agnieszki Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Główny kod CPV: 30200000

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4

Część nr: 1 Laptop

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30213100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 6 szt. laptopów – dalej „komputery”. Wszystkie komputery muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa. Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności, tj. czynności uruchomienia każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie komputerów należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowana pamięć RAM / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Zainstalowany dysk SSD / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 50%

Część nr: 2 Drukarka laserowa monochromatyczna

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30232110

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, montaż, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. drukarek laserowych monochromatycznych. Wszystkie drukarki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczne parametry co najmniej w zakresie materiałów eksploatacyjnych. W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia każdej drukarki w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie drukarek należy także rozumieć uruchomienie każdej drukarki w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zużytych przez Zamawiającego pojemników po tonerach w ilości i zgodnie z asortymentem dostarczonym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 14 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o potrzebie odbioru.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Koszt wydrukowania jednej strony / Waga: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 50%

Część nr: 3 Zestaw interaktywny (tablica multimedialna, rzutnik z oprogramowaniem i okablowaniem)

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30200000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 kpl. (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) zestawów interaktywnych (tablica multimedialna, rzutnik z oprogramowaniem i okablowaniem) – dalej „tablice”. Wszystkie tablice muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczne oprogramowanie. W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności montażu tablic, uruchomienia każdej tablicy w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie tablicy należy także rozumieć uruchomienie każdej tablicy w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Część nr: 4 Głośniki Bluetooth oraz słuchawki bezprzewodowe dla ucznia niedosłyszącego

Dodatkowy kod lub kody CPV: 32322000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. głośników Bluetooth oraz 3 szt. słuchawek bezprzewodowych dla ucznia niedosłyszącego.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga 20%
Cena - Waga: 60%

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 2 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w zależności od części.

Termin i miejsce składania ofert: 30 marca 2020 r. do godz.: 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 23 lutego 2020 roku i opublikowane 26 lutego 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 040-094330

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh