Szczegóły postępowania CPiS/2020/0250

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie pomieszczeń (część 1) oraz dostawa i montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych (część 2) w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1-7.

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: tak.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie.

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Data rozpoczęcia: 2020-07-01

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 50%; Okres gwarancji - 20%; Termin wykonania - 30%

Termin i miejsce składania ofert: 24 kwietnia 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 8 kwietnia 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 530320-N-2020

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh