Szczegóły postępowania CPiS/2020/0500

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z o.o.; ul. Wolności 57; 58-260 Bielawa

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Bielawa, ul. K. K. Baczyńskiego, dz. nr : 1407/5, 1411/2, 1536/39, 1536/40 obręb OSIEDLE

Tryb udzielenia zamówienia: Zapytanie ofertowe.
W niniejszym postępowaniu nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bielawie przy ul. K.K. Baczyńskiego

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z rur preizolowanych w ramach inwestycji: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Bielawie przy ul. K.K. Baczyńskiego”. Zakres prac objętych zamówieniem związanym z budową osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do projektowanych budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. K. K. Baczyńskiego w Bielawie. Projektowane budynki mieszkalne będą podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej i wyposażone w węzły cieplne indywidualne zlokalizowane w piwnicach tych budynków. Zakres prac obejmuje budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami od miejsca włączenia do istniejącej miejskiej sieci ciepłowniczej w punkcie "K" od istniejącej komory na wysokości budynku nr 3 przy ul. Norwida oraz do zaworów przyłącza w pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych. Wpięcie do sieci wykonać w punkcie „K” w istniejącej komorze do istniejącego rurociągu DN125mm. Realizacja tej inwestycji została podzielona na 2 etapy. Orientacyjna długość projektowanej sieci ciepłowniczej preizolowanej i przyłączy wynosi:
1. ETAP I - Od istniejącej komory ciepłowniczej komory do punktu „A” ok 270 m.
2. ETAP II – przyłącza do projektowanych budynków nr 2,3,4 - długości ok. 5 m i ok 185 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III ZO – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - do pobrania ze strony internetowej https://barl.bielawa.finn.pl/bipkod/24217782

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Procedura odwrócona: Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą, co oznacza, że w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty oraz kryteriów oceny ofert opisanych w ZO, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy.

Okres obowiązywania zamówienia:
Zakończenie całości przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2020 r. z zastrzeżeniem konieczności wykonania etapu II (wykonania przyłączy ciepłowniczych do 3 budynków) do dnia 30 września 2020 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 95%; Gwarancja - 5%

Termin i miejsce składania ofert: 7 lipca 2020 r. do godz.: 10:00
Miejsce: Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 22 czerwca 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 544584-N-2020 - jako nieobowiązkowe.

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh