Szczegóły postępowania CPiS/2020/0150

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław
działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław

Miejsce wykonywania dostaw
Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych.

Rodzaj zamówienia: dostawy.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; Program operacyjny RPO WD 2014–2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna; Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; Poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Główny kod CPV: 32322000

Zamówienie podzielone jest na części: tak.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

Część nr: 1 Monitory interaktywne – 5 szt.

Dodatkowy kod lub kody CPV: 32322000

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie) fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) monitora interaktywnego (5 szt.).

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Przekątna / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Rozdzielczość / Waga: 15%
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 15%
Cena - Waga: 50%

Część nr: 2 Stół multimedialny dotykowy

Dodatkowy kod lub kody CPV: 30213100

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. stołów multimedialnych dotykowych.

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności / Waga: 20%
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20%
Cena - Waga: 60%

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
Okres w miesiącach: 3 miesiące

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w zależności od części.

Termin i miejsce składania ofert: 30 kwietnia 2020 r. do godz.: 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 25 marca 2020 roku i opublikowane 30 marca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 063-150318

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh