Szczegóły postępowania CPiS/2020/0440

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Kopernika 25A/1, 58-200 Dzierżoniów

Miejsce wykonywania robót budowlanych:
ul. Sowiogórska w Dzierżoniowie, na działkach nr 1381/5, 591/5, 1381/7 obręb Dolny

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wykonanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z halą garażową w podziemiu i parterową częścią usługową przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie, na działkach nr 1381/5, 591/5, 1381/7 obręb Dolny

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu obiektu budowlanego jako wyniku całości robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Obiekt budowlany będzie pełnił funkcję budynku mieszkalnego wielorodzinnego (4 kondygnacje nadziemne, 32 mieszkania), z halą garażową w podziemiu (23 miejsca parkingowe) i parterową częścią usługową (ok. 149 m2) , zlokalizowany będzie przy ul. Sowiogórskiej w Dzierżoniowie, na działkach nr 1381/5, 591/5, 1381/7 obręb Dolny. Część usługowa, znajdującą się w parterze, służyć będzie celom usługowym lub handlowym, przy założeniu, że będą to usługi nieuciążliwe. Przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkaniowego o charakterze wielorodzinnym jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Świdnickiej w Dzierżoniowie, Uchwała Rady Miasta nr LXIII/380/10 z 27 września 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. nr 231, poz. 3851). Teren podlegający zainwestowaniu znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Główny kod CPV: 45000000-7

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Dopuszcza się składanie zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: nie

Procedura odwrócona: Zamawiający stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp).

Okres obowiązywania zamówienia:
data zakończenia: 31 sierpnia 2021 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 80%; Doświadczenie kierownika budowy - 20%

Termin i miejsce składania ofert: 08 lipca 2020 r. do godz.: 11:00
Miejsce: Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Kopernika 25A/1, 58-200 Dzierżoniów

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 26 maja 2020 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 543697-N-2020

Pokaż wszystkie postępowania w 2020 roku


 
zamowienia@spamtrap.ovh