Szczegóły postępowania CPiS/2019/0100

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Mietków; ul. Kolejowa 35; 55-081 Mietków w imieniu której działa:
Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przewóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Mietków w roku szkolnym 2019/2020

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mietkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=23 oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2019/0100

Rodzaj zamówienia: usługa.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz i odwóz dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Mietków do Szkoły w Mietkowie w roku szkolnym 2019/2020. Zamówienie obejmuje wyjazd ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca, przejazd trasą, przybycie do szkoły w odpowiednim czasie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych oraz odwiezienie uczniów po zajęciach. Zamawiający przewiduje, iż długość trasy dowozu i rozwozu wyniesie ok. 100 km/dziennie na jeden autobus. W dniu rozpoczęcia świadczenia usług Wykonawca powinien dysponować 3 autobusami.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 02/09/2019
Zakończenie: 26/06/2020

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Termin płatności - 20%; Normy ekologiczne - 20%

Termin i miejsce składania ofert: 2 sierpnia 2019 r. godz.: 09:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 25 lipca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 577637-N-2019Załączniki:
Rozmiar: 46.71 KB Informacja z otwarcia ofert
Pokaż wszystkie postępowania w 2019 roku