Szczegóły postępowania CPiS/2019/0300

Pokaż starsze 


Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego
ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana części stolarki okiennej.

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.loxv.wroclaw.pl/o-szkole/zamowienia/?lang=pl

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę części stolarki okiennej w pomieszczeniach Liceum Ogólnokształcącego Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane remontowe w czynnym obiekcie budowlanym. Zamawiający zastrzega, że podane w OPZ wymiary mogą różnić się od rzeczywistych. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest - przed dostawą i montażem - do samodzielnego dokonania pomiarów, celem właściwego doboru wymiarów do warunków rzeczywistych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.00.00-7

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Gwarancja - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 27.08.2019 godzina 13:00; miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu:
- zostało zamieszczone 8 sierpnia 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych numer 584412-N-2019.Załączniki:
Rozmiar: 169.89 KB  Informacja z otwarcia ofert
Pokaż wszystkie postępowania w 2019 roku