Szczegóły postępowania CPiS/2019/0200

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Mietków; ul. Kolejowa 35; 55-081 Mietków w imieniu której działa:
Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Dostawa węgla typu Eko groszek dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Św. Jana Pawła II w Mietkowie

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://mietkow.biuletyn.net/?bip=1&cid=23 oraz https://www.zamowienia.com/organizowane_postepowania/2019/0200

Rodzaj zamówienia: dostawa.

Krótki opis: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę transportem kołowym, rozładunek i składowanie węgla typu Eko groszek luzem do kotłowni w siedzibie Zamawiającego w Mietkowie. Szacunkowa ilość węgla może ulec zmianie, jednak nie mniej niż 200 ton i nie więcej niż 350 ton w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego zależnych od warunków pogodowych. Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Wykonawca w ramach ceny oferty będzie stosował skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym każdorazowo ma obowiązek poinformowania Zamawiającego. Czas dostawy – do 24 godzin od złożenia zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5.

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 02/09/2019
Zakończenie: 26/06/2020

Informację na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Termin płatności - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 2 sierpnia 2019 r. godz.: 09:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Ojca Św. Jana Pawła II; ul. Kolejowa 28 C; 55-081 Mietków.

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 25 lipca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 577638-N-2019Załączniki:
Rozmiar: 44.27 KB Informacja z otwarcia ofert
Pokaż wszystkie postępowania w 2019 roku