Szczegóły postępowania CPiS/2019/0010

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, w imieniu której działa: Szkoła Podstawowa Nr 83 im. Jana Kasprowicza, al. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Przygotowanie, dostarczanie i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.sp83wroclaw.szkolnastrona.pl

Rodzaj zamówienia: usługi.

Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu, dostarczaniu i wydawaniu obiadów dwudaniowych, w naczyniach własnych Wykonawcy, uczniom Szkoły Podstawowej nr 83 im. Jana Kasprowicza we Wrocławiu przy al. Boya-Żeleńskiego 32 oraz usługa przygotowania i przeprowadzenia dla uczniów w/w szkoły, minimum 1 raz w semestrze, akcji promocyjnej zdrowego żywienia pn. Dzień Promocji Zdrowia, według scenariusza przygotowanego przy współpracy z Dyrektorem Szkoły i Radą Rodziców

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3; 55.52.40.00-9; 79.34.22.00-5

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp: Zamawiający nie przewiduje udzielenie takich zamówień.

Procedura odwrócona z art. 24aa ustawy Pzp: tak.

Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 03 września 2019 r.
Zakończenie: 31 sierpnia 2020 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Czas dostawy - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 22 lipca 2019 r. godz.: 15:30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza, al. Boya-Żeleńskiego 32, 51-160 Wrocław

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało zamieszczone 14 lipca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 573527-N-2019Załączniki:
Rozmiar: 98.02 KB Informacja z otwarcia ofert
Rozmiar: 154.86 KB Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Pokaż wszystkie postępowania w 2019 roku