Szczegóły postępowania CPiS/2019/0020

Pokaż starsze 


Nazwa (firma) i adres zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zespół Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku; ul. Szpitalna 1A; 57-300 Kłodzko

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą: Wdrożenie e-usług publicznych w obszarze telemedycyny w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kłodzku.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Krótki opis zamówienia lub zakupu: Przedmiotem zamówienia jest uzyskania kompleksowego systemu medycznego umożliwiającego diagnozowanie pacjentów w zakresie kardiologii poprzez nabycie rzeczy oraz innych dóbr wraz z kompatybilnym oprogramowaniem. Przedmiot zamówienia obejmuje dodatkowo rozmieszczenie i instalację nabytych rzeczy oraz innych dóbr jak też usługi szkolenia. Każdy element systemu (część systemu, podsystem) podlega analizie i zrozumieniu wyłącznie przy rozpatrywaniu na tle całości, jako mogący funkcjonować tylko i wyłącznie poprzez spełnianie założeń systemu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1, 72263000–6, 48000000–8, 48814000-7, 48218000-9, 30214000-2, 30200000-1

Zamówienie podzielone jest na części: nie.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie.

Okres obowiązywania zamówienia:
Koniec: 02/03/2020 r.

Informację na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 20 000 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena - 60%; Gwarancja - 40%

Termin i miejsce składania ofert: 23 września 2019 r. do godz.: 10:00
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: https://www.e-bip.org.pl/zozklodzko/22182

Ogłoszenie o zamówieniu: zostało przekazane 14 lipca 2019 roku i opublikowane 18 lipca 2019 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2019/S 137-337536 oraz zamieszczone na stronie internetowej https://www.e-bip.org.pl/upload/00601/22182/0186508-21733431.pdf

Pokaż wszystkie postępowania w 2019 roku